Γραφείο μελετών «Καλλιεργείν»: Επανάσταση στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της ευφυούς γεωργίας

Με στόχο τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος παροχής συμβουλών, το οποίο θα περιλαμβάνει εξειδικευμένους και πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους και θα συνδέει την έρευνα με την πρακτική εφαρμογή μέσω της ευφυούς γεωργίας, το γραφείο μελετών «Καλλιεργείν» εντάχθηκε στην εταιρεία ευφυών συμβουλών «Αγροτική Καινοτομία». Ο Λαρισαίος Πέτρος Σαρρής, ιδρυτής της επιχείρησης, αναφέρει στην «ΥΧ» πως «ένα εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών θα πρέπει να συνδέει την έρευνα με την πρακτική εφαρμογή, να εφαρμόζει αξιόπιστα τεχνολογικά εργαλεία αύξησης της απόδοσης των εκμεταλλεύσεων, να ψηφιοποιεί την αγροτική οικονομία και παραγωγή, να δημιουργεί αγορά και εισοδήματα, να αξιοποιεί και να διασφαλίζει τις τρέχουσες και μελλοντικές ροές της ΚΑΠ και, τέλος, να ενισχύει την αγροτική οικονομία και να βελτιώνει τη θέση των αγροτών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «όλα τα παραπάνω μπορούν να δημιουργήσουν μια επανάσταση στον ελλαδικό αγροπεριβαλλοντικό τομέα, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του ελληνικού αγροοικοσυστήματος με ταυτόχρονα μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος». Για να επιτευχθεί αυτού του είδους η επανάσταση, σύμφωνα με τον κ. Σαρρή, χρειάζονται:

✱ Η παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών αιχμής και κάθε άλλης υπηρεσίας που δύναται να συμβάλει στη βελτίωση του γεωργικού αποτελέσματος.

✱ Η παροχή/εμπορία ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών πληροφορικής και εξειδικευμένου λογισμικού και υλικού μέσω τεχνολογικής και ψηφιακής πλατφόρμας ανάπτυξης και παροχής γεωργικής
συμβουλευτικής.

✱ Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης, υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και λοιπών υπηρεσιών στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της επιχείρησης «Καλλιεργείν» συνοψίζονται στις εξής:

✱ Σύνταξη και υποβολή στους αρμόδιους φορείς τεχνικοοικονομικών μελετών για το πρόγραμμα «Νέοι Γεωργοί» της ΚΥΑ 448/1257 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

✱ Σύνταξη και υποβολή στους αρμόδιους φορείς τεχνικοοικονομικών μελετών για το πρόγραμμα «Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» της ΚΥΑ 451-532-537/1257 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

✱ Σύνταξη και υποβολή στους αρμόδιους φορείς τεχνικοοικονομικών μελετών για το πρόγραμμα «Εμπορία Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» της ΚΥΑ 450/1257 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων .

✱ Σύνταξη και υποβολή στους αρμόδιους φορείς τεχνικοοικονομικών μελετών για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) & Leader του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

✱ Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών για γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, ξενοδοχειακές μονάδες κ.λπ.

✱ Σύνταξη πραγματογνωμοσυνών –εκτιμήσεων ζημιάς για γεωργό– κτηνοτροφικές μονάδες, για επίλυση δικαστικών διαφορών κ.λπ.

✱ Σύνταξη μελετών για γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για ένταξη στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας και παρακολούθηση των εκμεταλλεύσεων.