Οι καινοτόμες Επ. Ομάδες που εντάσσονται στη δράση για την παραγωγικότητα της γεωργίας

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Απόφαση ένταξης πράξεων στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας και 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση: «Την ένταξη στη Δράση 2 του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» είκοσι επτά (27) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης (είκοσι τρία (23) εθνικής και τέσσερα (4) διακρατικής εμβέλειας) και την ένταξη στη Δράση 2 του Υπομέτρου 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» είκοσι έξι (26) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης (είκοσι (20) περιφερειακής και έξι (6) εθνικής εμβέλειας) του ΠΑΑ 2014 – 2020 που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ) και περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α και Β της παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 12.704.473,11 €

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση για τις Επιχειρησιακές Ομάδες που εντάσσονται