Στον κανονισμό επίσημων ελέγχων υπόκεινται τα αγροδιατροφικά προϊόντα

Ο κανονισμός των επίσημων ελέγχων τέθηκε σε ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου, με αυστηρότερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις επιθεωρήσεις, γεγονός που αναμένεται να μειώσει τις παραβάσεις απάτης και υγιεινής.

Ο κανονισμός, ο οποίος εγκρίθηκε την άνοιξη του 2017, συγκέντρωσε πολλούς ξεχωριστούς νόμους που πλέον καλύπτουν τα πάντα, από την υγιεινή των τροφίμων έως τους συνοριακούς ελέγχους και την υγεία των φυτών μέχρι τις επιθεωρήσεις κρέατος στα σφαγεία.

Μεταξύ των κύριων καινοτομιών είναι ένα εκτεταμένο πεδίο κάλυψης, που αφορά τα φυτά, την υγεία των ζώων, την αυξημένη διαφάνεια, τα ενισχυμένα εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης σε τρόφιμα και ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχων στα σύνορα. Ένα σημείωμα της Κομισιόν σχετικά με την έναρξη ισχύος του κανονισμού εξηγεί ότι «οι νέοι κανόνες απαιτούν από τα κράτη-μέλη να διενεργούν τακτικούς, αιφνιδιαστικούς, επίσημους ελέγχους με βάση τον κίνδυνο για την ανίχνευση δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών».

Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πρότυπα εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και, σε περίπτωση απάτης, ο κανονισμός απαιτεί τα πρόστιμα που επιβάλλουν τα κράτη-μέλη να αντανακλούν στο αναμενόμενο οικονομικό κέρδος που θα έχει ο παραβάτης ή να βασίζονται σε ένα ποσοστό του κύκλου εργασιών του.

Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας

Στόχος του κανονισμού είναι, επίσης, να μειώσει τη γραφειοκρατία, ευθυγραμμίζοντας διάφορους ξεχωριστούς κανόνες. «Οι επιχειρήσεις και οι Αρχές επωφελούνται από τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τις αποδοτικότερες διαδικασίες και τους ενισχυμένους ελέγχους», εξηγεί το σημείωμα της Επιτροπής. Ακόμη, αναφέρει ότι «παρέχει μια βάση για ολοκληρωμένους ελέγχους που βασίζονται στον κίνδυνο κατά μήκος της αλυσίδας των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Αυτό επιτρέπει στις Αρχές να κάνουν πιο στοχευμένους ελέγχους και να διαθέτουν τους πόρους τους όπου χρειάζονται περισσότερο. Συγκεκριμένα, ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής θα επιτρέψει στις Αρχές ελέγχου να παρακολουθούν τις προβληματικές εμπορικές πρακτικές με πιο αποτελεσματικό τρόπο».

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής που διαχειρίζονται ζώα, φυτά, τρόφιμα, ζωοτροφές, καθώς και ορισμένα αγαθά, ουσίες, υλικά ή εξοπλισμό διέπονται από τους νέους κανόνες.

Η συχνότητα των ελέγχων θα συνδέεται με τους κινδύνους που παρουσιάζει ένα προϊόν ή μια διαδικασία σε σχέση με την απάτη, την υγεία, την ασφάλεια, την καλή μεταχείριση των ζώων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, το περιβάλλον.