Κόµβος δεδοµένων για την προστασία της Ευρώπης από τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής

Με περισσότερες από 2.400 φυσικές καταστροφές να έχουν πλήξει την Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές απώλειες τόσο στη γεωργία, όσο και στο περιβάλλον, το Risk Data Hub (RDH), ένας κόμβος δεδομένων για τις χώρες της ΕΕ, προσφέρει βοήθεια στην αξιολόγηση και στη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Το RDH σκοπεύει να υποστηρίξει τις τοπικές και εθνικές αρχές με τις δεσμεύσεις τους, τις στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τις εθνικές εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου. Κατά τη διάρκεια του 2022, το Risk Data Hub θα γίνει περαιτέρω μια κεντρική πηγή δεδομένων για τα κράτη-μέλη, για να υποστηρίξουν τις δράσεις τους για την προσαρμογή του κλίματος.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να κατανοήσουν τις απώλειες ως αποτέλεσμα καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα και το τι μπορούν να κάνουν για να αποφύγουν περαιτέρω συνέπειες. Το RDH τους βοηθά να λάβουν δεδομένα για αυτό, τα οποία θα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της μείωσης του κινδύνου και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα.

Το Risk Data Hub παρέχει στους υπευθύνους λήψης αποφάσεων πρόσβαση σε ισχυρά στατιστικά στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν τη χάραξη πολιτικής βάσει αυτών. Για παράδειγμα, τα αρχεία μετά το συμβάν και οι αξιολογήσεις πριν από το συμβάν μπορούν να υποστηρίξουν σημαντικά την ανάπτυξη εργαλείων λήψης αποφάσεων, όπως η ανάλυση κόστους-οφέλους.