Κομισιόν: Ποιες δράσεις μπορούν να ενταχθούν στα eco-schemes

Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία, γεωργία δέσμευσης άνθρακα, μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και αγρο-οικολογία στις προτεραιότητες

Λίστα με γεωργικές πρακτικές που θα μπορούσαν να ενταχθούν στα οικολογικά συστήματα (eco-schemes) στον Πρώτο Πυλώνα των Στρατηγικών Σχεδίων των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, δημοσίευσε η Κομισιόν. Στόχος αυτής της λίστας, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να συμβάλει στη διεξαγωγή του διαλόγου για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και της εναρμόνισής της με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Να θυμίσουμε ότι ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί το ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων που θα προορίζεται για τα eco-schemes, με δεδομένο ότι η θέση του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου δεν συμπίπτει, και είναι σε εξέλιξη ακόμη ο τρίλογος.  

Προϋποθέσεις

Όπως εξηγεί η Κομισιόν, οι γεωργικές πρακτικές που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από οικολογικά συστήματα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να καλύπτουν δραστηριότητες που σχετίζονται με το κλίμα, το περιβάλλον, την ευημερία των ζώων και την αντιμικροβιακή αντοχή.
 • Να καθορίζονται με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο
 • Το επίπεδο φιλοδοξίας τους πρέπει να υπερβαίνει τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που καθορίζονται (συμπεριλαμβανομένης της αιρεσιμότητας)
 • Να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ειδικοί στόχοι

Τα Στρατηγικά Σχέδια εξηγεί η Κομισιόν θα πρέπει εφαρμόσουν στην πράξη οικολογικά προγράμματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και αγροπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα αλλά και επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, ιδίως εκείνων που απορρέουν από τις ειδικές στρατηγικές «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και της «Βιοποικιλότητας». Ειδικότερα, πρέπει να συμβάλουν:

 • Στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, με μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από γεωργικές πρακτικές, και την ενίσχυση της δέσμευσης άνθρακα
 • Στην προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, με δράσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων παραγωγής τροφίμων και της ποικιλομορφίας των ζώων και των φυτών για ισχυρότερη αντίσταση στις ασθένειες και την κλιματική αλλαγή
 • Στην προστασία ή βελτίωση της ποιότητας του νερού και μείωση των πιέσεων που ασκούνται στους υδάτινους πόρους
 • Στην πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους, στην αποκατάσταση του εδάφους, στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και τη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών
 • Στην προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση ή αποκατάσταση ενδιαιτημάτων ή ειδών
 • Σε δράσεις για βιώσιμη και μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως φυτοφαρμάκων που ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον
 • Σε δράσεις για την ενίσχυση της καλής μεταχείρισης των ζώων ή την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πρακτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής:

 • Βιολογική Γεωργία
 • Ολοκληρωμένες πρακτικές διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών

Άλλες πρακτικές

 • Αγρο-οικολογία, όπως εναλλαγή καλλιεργειών με όσπρια, χρήση καλλιεργειών / ποικιλιών πιο ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, μεικτά είδη / ποικίλα είδη σε μόνιμους βοσκοτόπους με σκοπό τη βιοποικιλότητα (επικονίαση, πουλιά, ζωοτροφές θηραμάτων), βελτιωμένη καλλιέργεια ρυζιού για μείωση των εκπομπών μεθανίου (π.χ. εναλλακτικές υγρές και ξηρές τεχνικές) κα.
 • Σχέδια κτηνοτροφίας και καλής διαβίωσης των ζώων, όπως τροφοδοσίας (πρόσβαση σε ζωοτροφές και νερό, αναλύσεις ποιότητας τροφής και νερού), φιλικές συνθήκες στέγασης, σκίαση / εξαερισμός για την αντιμετώπιση της θερμικής πίεσης, σχέδια πρόληψης και ελέγχου της υγείας των ζώων, πρόσβαση σε βοσκότοπους και αύξηση της περιόδου βόσκησης των ζώων, κα.
 • Αγροδασικά, όπως δημιουργία και συντήρηση των χαρακτηριστικών τοπίου υπό προϋποθέσεις
 • Καλλιέργεια υψηλής φυσικής αξίας (HNV), όπως βόσκηση σε ανοιχτούς χώρους και μεταξύ μόνιμων καλλιεργειών, μείωση της χρήσης λιπασμάτων, διαχείριση χαμηλής έντασης σε αροτραίες καλλιέργειες, κα.
 • Γεωργία δέσμευσης άνθρακα
 • Γεωργία ακριβείας
 • Βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών
 • Προστασία των υδάτινων πόρων
 • Άλλες πρακτικές ευεργετικές για το έδαφος,
 • Άλλες πρακτικές που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όπως πρόσθετα ζωοτροφών για τη μείωση των εκπομπών από εντερική ζύμωση, βελτίωση της διαχείρισης και της αποθήκευσης κοπριάς.