Η κρισιμότητα των επιφανειακών λιπάνσεων των σιτηρών

του Νίκου Μυτιλέκα, Marketing & Agronomy Manager, Yara Ελλάς

Η σωστή διαχείριση των επιφανειακών λιπάνσεων των σιτηρών το προσεχές διάστημα είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της ανάπτυξής τους. Τόσο ο χρόνος της εφαρμογής των επιφανειακών λιπασμάτων, όσο και το είδος τους αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την παραγωγικότητα των σιτηρών.

Χρόνος εφαρμογής: Ο χρόνος εφαρμογής τους θα πρέπει να ταυτιστεί με την έναρξη της έντονης ζήτησης των φυτών, κυρίως σε άζωτο. Από το τέλος του αδελφώματος και έπειτα, τα σιτηρά μπαίνουν σε φάση έντονης ανάπτυξης της βιομάζας τους, έχοντας αυξημένη ημερήσια ζήτηση σε θρεπτικά στοιχεία. Ένα επιφανειακό αζωτούχο λίπασμα θα πρέπει να διασφαλίζει αρχικά τη συνεχή και ανεμπόδιστη παροχή του αζώτου στην καλλιέργεια, αφού και οι ανάγκες των φυτών είναι συνεχείς και μεγάλες.

Μπορεί η επιφανειακή λίπανση να είναι εστιασμένη κυρίως στη διαχείριση του αζώτου, ωστόσο η ταυτόχρονη χορήγηση θείου στις απαιτούμενες ποσότητες επιδρά θετικά στις τελικές αποδόσεις και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Το άζωτο και το θείο αποτελούν βασικά στοιχεία των πρωτεϊνών και πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και σε σωστή αναλογία στις επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών. Το θείο, εξάλλου, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που συμμετέχει, μεταξύ άλλων, και στον σχηματισμό της χλωροφύλλης, ενώ η επάρκειά του είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φυτών.

Τι είδους λιπάσματα επιλέγουμε;

Το επιφανειακό αζωτούχο λίπασμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει την υψηλότερη αποδοτικότητα του αζώτου στην καλλιέργεια. Ο υψηλός δείκτης της αποδοτικής χρήσης του αζώτου (Nitrogen Use Efficiency) είναι πρωταρχικός στόχος για τη Yara στην ανάπτυξη των λιπασμάτων και των τεχνολογιών της.

Τα λιπάσματα YaraVera AMIDAS και YaraBela SULFAN, που έχουν ως βάση το άζωτο και το θείο σε ισορροπημένες αναλογίες, αποτελούν τις ιδανικότερες επιλογές για την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών.

 

Εικόνα 1. Μέτρηση σκληρότητας του YaraVera AMIDAS συγκριτικά με την ουρία και τη θειική αμμωνία.

 

Το YaraVera AMIDAS 40-0-0 + 14SO3 κυριαρχεί παγκοσμίως στις επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών, διαθέτοντας μια ειδική τεχνολογία και σύνθεση που εξασφαλίζουν συνεχή και σταθερή τροφοδοσία των φυτών με άζωτο και θείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαφέρει από τα υπόλοιπα, κοινά ουροθειικά λιπάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά με παρόμοια σύνθεση, καθώς:

● Είναι ομοιογενές χημικό λίπασμα και όχι blend (κάθε κόκκος λιπάσματος έχει σταθερή σύνθεση και δεν προέρχεται από τη μηχανική ανάμειξη ουρίας και θειικής αμμωνίας). Διασφαλίζεται έτσι η ομοιόμορφη διασπορά του λιπάσματος στο χωράφι κατά τη στιγμή της εφαρμογής και, επομένως, η σωστή λίπανση της καλλιέργειας.

● Έχει πολύ υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας του αζώτου στην καλλιέργεια (Nitrogen Use Efficiency). Σε όλες τις πειραματικές εφαρμογές του σε εκτατικές καλλιέργειες, το YaraVera AMIDAS παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόδοση σε σπόρο ανά μονάδα λιπασματικού αζώτου που εφαρμόζεται στο χωράφι, συγκριτικά με άλλα αζωτούχα επιφανειακά λιπάσματα.

● Μικρότερες απώλειες αζώτου. Tο YaraVera AMIDAS με την εφαρμογή του στο χωράφι μειώνει την τιμή του εδαφικού pH, περιορίζοντας τις απώλειες αζώτου στην ατμόσφαιρα λόγω εξάτμισης.

● Είναι λίπασμα μεγάλης πυκνότητας, που σημαίνει πως μπορεί να κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε μεγάλες αποστάσεις μέχρι και 36 μέτρα κατά την εφαρμογή του στο χωράφι.

● Μεγαλύτερη σκληρότητα του κόκκου. Η ιδιότητα αυτή ταυτίζεται με τις απώλειες που έχει ένα λίπασμα λόγω θραύσης των κόκκων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους στον λιπασματοδιανομέα.

YaraBela SULFAN

Το YaraBela SULFAN 24-0-0 + 7,5CaO + 15SO3 περιέχει στον ίδιο κόκκο άζωτο, σε μορφή κατάλληλη για τη γρηγορότερη παροχή του στην καλλιέργεια, θείο και ασβέστιο σε πλήρως υδατοδιαλυτές μορφές. Τροφοδοτεί την καλλιέργεια με άζωτο ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες εδάφους, ενώ παράλληλα ενισχύει την αντοχή των φυτών στις διάφορες ασθένειες.

Η Yara διαθέτει και άλλους τύπους απλών αζωτούχων λιπασμάτων υψηλής ποιότητας, όπως το YaraBela EXTRAN 33,5 με άζωτο σε μορφή νιτρικής αμμωνίας και το CAN 26 (ασβεστούχος νιτρική αμμωνία), καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των καλλιεργειών και των συνεργατών της.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.yara.gr