Λαϊκές Αγορές: Πήρε ΦΕΚ ο νόμος, τι ισχύει για νέους και υφιστάμενους παραγωγούς

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος για τον εκσυγχρονισμό του υπαίθριου εμπορίου, που θα μπει σε ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2022. Βάσει αυτού οι παραγωγοί πωλητές θα πρέπει να δηλώνουν τουλάχιστον το 50% της ποσότητας που παράγουν βάσει ΟΣΔΕ (25% για τα μέλη συνεταιρισμών) με υπεύθυνη δήλωση.

Με το νέο καθεστώς οι νεοεισερχόμενοι στις λαϊκές παραγωγοί πωλητές θα πρέπει να συμμετέχουν σε προκήρυξη για να λάβουν άδεια και θέση στη λαϊκή, γεγονός που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στους αγρότες. Οι υφιστάμενοι παραγωγοί πωλητές διατηρούν τις θέσεις τους, ενώ συμμετέχουν σε διαδικασία βελτίωσης και χορήγησης θέσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νόμου παραμένουν προς διευκρίνιση με 16 υπουργικές αποφάσεις που αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα.

Πώληση προϊόντων βάσει ΟΣΔΕ

Αναγκαία προϋπόθεση για την εκ νέου χορήγηση θέσης σε λαϊκές αγορές και στο στάσιμο εμπόριο, καθώς και δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ’ της παρ.  5 του άρθρου 21, είναι η πώληση του πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της δηλωθείσας, με υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, ποσότητας στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για τα είδη που αναφέρονται στην άδειά του, που πιστοποιείται από τις δηλωθείσες ποσότητες στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής. Αν ο παραγωγός είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, τα ανωτέρω ισχύουν για το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της δηλωθείσας ποσότητας, σύμφωνα με την περ. στ) της παρ.  1 του άρθρου 8 του ν. 4673/2020 (Α’ 52).

Φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών

Αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, και φορείς λειτουργίας τους, είναι οι δήμοι της χώρας εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν. Ειδικά για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών που λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες αρχές ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Τι ισχύει για υφιστάμενους παραγωγούς πωλητές

  1. Οι κάτοχοι υφιστάμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δραστηριοποιούνται στο εξής σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή διατηρούν τις θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη θέση τους στο στάσιμο εμπόριο ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναγράφεται στην άδειά τους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον καταβάλλουν αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, την απόφαση του δήμου ή της περιφέρειας, κατά περίπτωση.

β) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή διατηρούν τις θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη θέση τους στο στάσιμο εμπόριο ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο για πέντε (5) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον καταβάλλουν αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, την απόφαση του Δήμου ή της Περιφέρειας, κατά περίπτωση.

γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.

  1. Θέσεις που έχουν προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την παρ.  3 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης που έχει εκδοθεί. Η Περιφέρεια δύναται να επαναπροκηρύξει τις θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ) της παρ.  1 του άρθρου 14. 4. Για υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά, διενεργείται, εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, η διαδικασία αρχικά της «βελτίωσης θέσης» και στη συνέχεια της «χορήγησης θέσης». i. Για υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, διενεργείται η διαδικασία βελτίωσης θέσης. Η βελτίωση θέσης αφορά τις κενές θέσεις μίας (1) λαϊκής αγοράς. ii. Σε υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη σύμφωνα με νομοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του ν. 4497/2017, το άρθρο 101 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) και το άρθρο 35 του ν. 4497/2017, χορηγείται θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ