Λειτουργικό αποτέλεσμα 18,6 εκατ. για την INTERAMERICAN κατά το πρώτο εξάμηνο και ολοκλήρωση του οργανωτικού μετασχηματισμού

  • Ενίσχυση της οικονομικής θέσης και φερεγγυότητας του οργανισμού
  • Βελτίωση παραγωγής ασφαλίστρων – στα 196,9 εκατ. ευρώ

 

Παρά τις παρατεταμένες ιδιαίτερες συνθήκες για την κοινωνία και την οικονομία, λόγω της υγειονομικής κρίσης, η INTERAMERICAN βρίσκεται στη θέση να παρουσιάζει μια εικόνα ζωτικής έντασης στις δραστηριότητές της και στην επαφή της με την αγορά. Η εταιρεία, μετά το ιδιαίτερα θετικό κλείσιμο του 2020, συνέχισε να διατηρεί σταθερό τον βηματισμό της και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, με θετικό πρόσημο εξέλιξης στα βασικά μεγέθη της. Ταυτόχρονα, η INTERAMERICAN συνεχίζει να υλοποιεί τις σημαντικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Ο οργανισμός έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του έτους με επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων 18,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33,8% (13,9 εκατ. στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2020). Μάλιστα, αν συνεκτιμηθεί η μεταβολή του αποθέματος Ζωής και Υγείας του ελέγχου επάρκειας (LAT), το προ φόρων αποτέλεσμα ανέρχεται στα 37,4 εκατ. ευρώ (10 εκατ. πέρυσι). Η ισχυρή οικονομική θέση της INTERAMERICAN υπογραμμίζεται από τα ίδια κεφάλαια, που στο εξάμηνο ήταν 223 εκατ. έναντι 187 εκατ. αντιστοίχως πέρυσι, ενώ και το ενεργητικό παρέμεινε σταθερό στα 1,255 δισ. ευρώ.

Υψηλή και περαιτέρω βελτιωμένη είναι και η φερεγγυότητα των τριών εταιρειών του οργανισμού. Της εταιρείας Ζημιών φθάνει στο 260%, της Βοήθειας στο 197% και της Ζωής στο 172%. Η συνολικά υγιής εικόνα αυτών των μεγεθών της INTERAMERICAN, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, ενισχύει σημαντικά τη σχέση εμπιστοσύνης και τη διατήρηση των πελατών.

Σχετικά, είναι χαρακτηριστικό ότι ο σύνθετος δείκτης ποιοτικού ελέγχου NPS (Net Promoters Score) των πελατών του οργανισμού στο σύνολο των κλάδων και υπηρεσιών έχει ανέλθει στο 73, έναντι 71 πέρυσι. Ο δείκτης αναδεικνύει, κυρίως, την ικανοποίηση και πρόθεση σύστασης της εταιρείας σε τρίτους από τους πελάτες, με βάση την εμπειρία τους από υπηρεσίες που λαμβάνουν. Σημαντική θετική παράμετρο αποτελεί η συνέπεια σε πληρωμές και αποζημιώσεις, που στο κλείσιμο του εξαμήνου έφθασαν στα 112,9 εκατ. ευρώ (111,1 εκατ. πέρυσι), η εξελιγμένη οργάνωση του contact center, καθώς και η λειτουργική ανταπόκριση και αμεσότητα των ιδιόκτητων υποδομών και συνεργατών για υπηρεσίες.

Η παραγωγή ασφαλίστρων κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου ανήλθε στα 196,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,3% σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο (188,8 εκατ.), με ισορροπημένη την παραγωγική συνεισφορά των βασικών δικτύων διανομής (εταιρικό δίκτυο ασφαλιστών, δίκτυο συνεργαζομένων πρακτόρων-μεσιτών, απευθείας πωλήσεις). Τα μεικτά εγγεγραμμένα πρωτασφάλιστρα έδωσαν συνολικό μερίδιο αγοράς 8,6%, δεδομένου ότι η συνολική παραγωγή των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών ήταν 2,3 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της παραγωγής ήταν 112,5 εκατ. στις Γενικές ασφαλίσεις (πέρυσι 108,5 εκατ.), 27,8 εκατ. στη Ζωή (πέρυσι 25 εκατ.) και 56,7 εκατ. στην Υγεία (πέρυσι 55,3 εκατ.).

Επιχειρησιακό σχέδιο προοπτικής

Κατά το πρώτο εξάμηνο, ολοκληρώθηκε με το τέταρτο «κύμα» ο οργανωτικός μετασχηματισμός που σηματοδοτεί το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της INTERAMERICAN. Η νέα δομή αφορά στην αλλαγή από την πυραμιδική στην πιο επίπεδη οργάνωση και στον νέο τρόπο εργασίας, με την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου των ομάδων και της συμμετοχικότητας των εργαζομένων.

Το ανθρώπινο δυναμικό ανέρχεται σε 825 εργαζομένους στις ασφαλιστικές εταιρείες, 190 στις μονάδες των υπηρεσιών υγείας και 224 στην εμπορική εταιρεία. Αποτέλεσμα του μετασχηματισμού είναι η μείωση διευθυντικών ρόλων κατά 39%. Σε ηγετικές θέσεις, το 33% είναι νέα πρόσωπα, ενώ βελτιωμένη είναι και η ποσόστωση της συμμετοχής γυναικών (45,5%) σε διευθυντικές θέσεις. Ο μετασχηματισμός αποτυπώνεται, ήδη, στη λειτουργική αποδοτικότητα του οργανισμού με θετικό οικονομικό αντίκτυπο και επένδυση σε νέους, ταλαντούχους εργαζομένους. Επίσης, αντανακλάται στην καλύτερη και ταχύτερη παράδοση έργων των ομάδων.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού, η INTERAMERICAN ενισχύει τη στρατηγική εστίασης στον πελάτη, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και τη συνεχή αναζήτηση καινοτόμων λύσεων σε λειτουργίες και υπηρεσίες. Ο εμπλουτισμός των συνεργασιών με retailers αποδίδει προστιθέμενη αξία στον πελάτη και την εταιρεία.

Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN, δίνει σχηματικά το «στίγμα πορείας»: 

«Αποτελεί προτεραιότητα στον οργανισμό μας να συνεχίσουμε δημιουργικά στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, υποστηρίζοντας μια πιο ασφαλή, μεγαλύτερη και καλύτερη ζωή για τους πελάτες μας.

Η ολοκλήρωση του οργανωτικού μετασχηματισμού αναδεικνύει νέες δυνατότητες για μια ευρύτερη και σε βάθος χρόνου προοπτική της INTERAMERICAN, πάνω σε μια βάση που συνδυάζει τα λειτουργικά πλεονεκτήματα της προσαρμογής στους όρους του σύγχρονου και εκθετικά εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος και της απαιτούμενης ευελιξίας.

Παράλληλα, επιζητούμε ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα και σταθερή την αναφορά μας στις εταιρικές αξίες της ακεραιότητας στη διακυβέρνηση και της ευθύνης για την ευρύτερη κοινωνία, αλλά και για το περιβάλλον – στο τρίπτυχο των κριτηρίων ESG.

Ο προσανατολισμός μας είναι ξεκάθαρος για μια ουσιαστική τοποθέτηση και επίδραση στα μεγάλα θέματα για την ασφαλιστική αγορά, ιδιαίτερα στην υποστήριξη της υγείας των πολιτών και στη διαχείριση των καταστροφικών κινδύνων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Και βέβαια, θέλουμε να δημιουργούμε αυτή την προοπτική κτίζοντας πάνω σε ισχυρά αποτελέσματα».

Οι μέτοχοι

Σε καλό δρόμο βρίσκεται και η ACHMEA, ο μητρικός ασφαλιστικός οργανισμός της INTERAMERICAN, για τον οποίο η ελληνική εταιρεία παραμένει βασική επένδυση με προσδοκίες, στις διεθνείς δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμήνου, η ACHMEA είχε βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα με κέρδη προ φόρων 363 εκατ. ευρώ και παραγωγή ασφαλίστρων 17,4 δισ. ευρώ.