Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας δήλωσε ο Αποστόλου στο Λουξεμβούργο

Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας δήλωσε ο Αποστόλου στο Λουξεμβούργο

Στο σχεδιασμό του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας με γνώμονα την ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας, καθώς και στην ανάγκη απλοποίησης και επικαιροποίησης του Κανονισμού για τον έλεγχο στην αλιεία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου κατά τις  σημερινές του παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας  – Αλιείας της Ε.Ε.  στο Λουξεμβούργο.

Μεταξύ άλλων ο Υπουργός επεσήμανε τον σημαίνοντα ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιεία σε ό,τι αφορά στη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων και του κλάδου, ενώ επεσήμανε και την αναγκαιότητα της περιφερειοποίησης κατά την χάραξη των στρατηγικών της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαίτερες συνθήκες, ανάγκες και προκλήσεις κάθε περιοχής.

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Υπουργού σχετικά με την «Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014»:

 «Περιμέναμε την πρόταση αυτή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι γνωστός ο σημαίνων ρόλος του ταμείου για την βιωσιμότητα των φυσικών πόρων και του κλάδου. Αναγνωρίζουμε στοιχεία που εκτιμούμε ότι θα επηρεάσουν ευνοϊκά τις συλλογικές μας προτεραιότητες, παρέχοντας απλούστερους κανόνες και μεγαλύτερη ευελιξία για την εφαρμογή των στρατηγικών της Ένωσης.

Συμφωνούμε επίσης, με την λογική της περιφερειοποίησης κατά την χάραξη των στρατηγικών της ΚΑλΠ, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαίτερες συνθήκες, ανάγκες και προκλήσεις κάθε περιοχής. Στα πλαίσια αυτά, ευελπιστούμε ότι θα προκύψουν ενδεδειγμένα σχέδια παρεμβάσεων ανά γεωγραφική περιοχή και θα αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των μέτρων στήριξης.

Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, μας αγγίζει ιδιαίτερα η στρατηγική ενίσχυσης της μικρής παράκτιας αλιείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές δεσμεύσεις, τον φιλοπεριβαλλοντικό της χαρακτήρα και το ασυνήθιστα μεγάλο τμήμα του στόλου μας που εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία αλιείας. 

Η περαιτέρω συζήτηση της πρότασης θα βοηθήσει στην καλύτερη και αποδοτικότερη σύνδεση των πολιτικών για την αλιεία με τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις. Συνεπώς από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε εποικοδομητικά προκειμένου ο σχεδιασμός της νέας περιόδου να αποδώσει καρπούς  που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες όλων μας

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Υπουργού σχετικά με την «Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, 768/2005, 1967/2006 και 1005/2008 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στον Έλεγχο της Αλιείας»:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τρέχον σύστημα ελέγχου χρήζει αναθεώρησης για ποικίλους λόγους, από το παρωχημένο νομοθετικό πλαίσιο, μέχρι την ανάδειξη νέων αναγκών αλλά και την βελτίωση της των εργαλείων παρακολούθησης.

Συμφωνούμε απόλυτα με την έμφαση που δίνεται στην απλοποίηση και την εναρμόνιση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου του ελέγχου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REFIT. Αξιολογούμε, επίσης, ως πολύ θετική την προσπάθεια γεφύρωσης των στόχων της ΚΑλΠ και βελτίωσης των συνεργειών με την νομοθεσία για τα τρόφιμα και το περιβάλλον, στοιχεία που αποτελούν προτεραιότητα για την χώρα μας. Ευθυγραμμιζόμαστε με την προοπτική λήψης πρόσθετων μέτρων αναφορικά με τον αποδοτικότερο έλεγχο της ερασιτεχνικής αλιείας, για πολλούς λόγους, με σημαντικότερο αυτόν της επίπτωσης στην κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων. 

Προβληματιζόμαστε, όμως, ως προς την επιβολή μέτρων για την επέκταση του συστήματος ελέγχου στην μικρή παράκτια αλιεία, κάτι που τονίστηκε από πολλούς συναδέλφους. Παράγοντες όπως ο πολυάριθμος ελληνικός παράκτιος στόλος, η γεωγραφική κατανομή της χώρας και το εκτιμώμενο όφελος που θα προκύψει για το αντίκτυπο στα αποθέματα, μας δημιουργούν δυσκολίες στην προσέγγιση των προτεινόμενων μέτρων. Πρεσβεύουμε ότι κάθε επιπλέον μέτρο ελέγχου θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου και να μην δημιουργεί δυσανάλογες και δυσβάσταχτες διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις που θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά στην αποτελεσματική εφαρμογή του. Θεωρούμε ότι οτιδήποτε απαιτεί την κατανάλωση πόρων, ακόμα και μέσω χρηματοδοτικών παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Θάλασσα και την Αλιεία, πρέπει να έχει ξεκάθαρη συνάφεια με τους στόχους και να αντισταθμίζει τις αυξημένες απαιτήσεις του ελέγχου.

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι η πρόταση κινείται στην σωστή κατεύθυνση, αντιμετωπίζοντας σημαντικά ζητήματα για τα οποία υπάρχει κενό στο ισχύον σύστημα ελέγχου και επιχειρώντας να διορθώσει αστοχίες του παρελθόντος. Ωστόσο, θεωρούμε ότι έπονται σημαντικές συζητήσεις ως προς την προστιθέμενη αξία συγκεκριμένων διατάξεων, προκειμένου να μην αποδειχθούν ζημιογόνες σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.».