Μείωση της υπεραλίευσης και προστασία των θαλάσσιων πόρων οι στόχοι της Κομισιόν για το 2023

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου η Κομισιόν δημοσίευσε την ανακοίνωσή της «Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2023» , δίνοντας την ετήσια ανασκόπηση της διαχείρισης της αλιείας της ΕΕ και σκιαγραφώντας τις προτεραιότητες για το 2023.

Τα στοιχεία, όπως αξιολογούνται από ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς και σύμφωνα πάντα με τη δημοσίευση της Κομισιόν, δείχνουν ότι οι προσπάθειες διατήρησης αποδίδουν περαιτέρω καρπούς και ότι η αλιευτική πολιτική της ΕΕ έχει αποδώσει στη μείωση της υπεραλίευσης στα ευρωπαϊκά ύδατα. Ταυτόχρονα, απαιτούνται ακόμη περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων πόρων, τόσο μέσω της διατήρησης υψηλών επιπέδων φιλοδοξίας εντός της ΕΕ όσο και μέσω της προσπάθειας να επιτευχθεί το ίδιο υψηλό επίπεδο στη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι παράκτιες κράτη.

Τα αποθέματα στις περιοχές του βορειοανατολικού Ατλαντικού βρίσκονται, κατά μέσο όρο, σε επίπεδα που αποδίδουν τις υψηλότερες βιώσιμες αποδόσεις στο μέλλον (που ονομάζεται «μέγιστη βιώσιμη απόδοση» ή ΜΒΑ). Για τη Μεσόγειο, η κατάσταση έχει βελτιωθεί περαιτέρω, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος. Στη Βαλτική Θάλασσα, λόγω του ευτροφισμού, τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο νερό εμποδίζουν την κανονική ανάπτυξη και αναπαραγωγή των ψαριών και έχουν ληφθεί προστατευτικά μέτρα.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Virginijus Sinkevičius , δήλωσε:«Μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, βλέπουμε θετικές τάσεις: περισσότερα ψάρια στη θάλασσα, ωρίμανση, λιγότερα καύσιμα που χρησιμοποιούνται κατά την αλίευση και τεχνικές που χρησιμοποιούνται με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι ψαράδες και οι γυναίκες, και ιδιαίτερα η νεότερη γενιά, είναι πλέον πιο ενήμεροι και πρόθυμοι να ακολουθήσουν επιστημονικές συμβουλές τόσο για την ποσότητα των αλιευμάτων όσο και για τα ευαίσθητα είδη που χρειάζονται προστασία. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας σε όλους τους τομείς, αλλά ιδιαίτερα στη Βαλτική και τη Μεσόγειο, και πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά προστατεύοντας ευαίσθητα είδη και ενδιαιτήματα, καθώς μακροπρόθεσμα αυτό θα μας φέρει περισσότερα ψάρια στο τραπέζι και ακμάζουσες αλιευτικές κοινότητες. Βασίζομαι στην υποστήριξη της βιομηχανίας και των κρατών μελών για να το πετύχω αυτό».

Καθορισμός προτεραιοτήτων για το 2023

Στη σημερινή της ανακοίνωση, η Επιτροπή καθόρισε την ατζέντα της για το επόμενο έτος:

• Καλύτερη διαχείριση της αλιείας στη λεκάνη της Μεσογείου, με βάση τα επιτεύγματα στη Δυτική Μεσόγειο και στην Αδριατική Θάλασσα.

• Ορθή εφαρμογή της υποχρέωσης προσγείωσης.

• Καλύτερα δεδομένα από έρευνες για τη βελτίωση των επιστημονικών συμβουλών και των οικονομικών αναλύσεων.  

• Περισσότερες ενέργειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου η ένταση της αλιείας υπερβαίνει τα βιώσιμα επίπεδα κατά σχεδόν 100%, απαιτούνται περισσότερες μειώσεις. Θα καταβληθούν έντονες προσπάθειες για την περαιτέρω εφαρμογή του πολυετούς σχεδίου της Δυτικής Μεσογείου και των μέτρων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο. Τα βελτιωμένα μέτρα διατήρησης για την Αδριατική Θάλασσα, προκειμένου να μειωθεί η ένταση της αλιείας και να αυξηθούν οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις, θα κατέχουν εξέχουσα θέση στις αλιευτικές δυνατότητες του 2023.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το 2023, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν την επιβολή και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης και να εξαλείψουν τις απορρίψεις αποφεύγοντας τα ανεπιθύμητα αλιεύματα. Ειδικότερα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, όπως απομακρυσμένα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης, τα οποία είναι το πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό μέσο για τον έλεγχο της υποχρέωσης προσγείωσης στη θάλασσα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το αναθεωρημένο σύστημα ελέγχου της αλιείας, το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη χρήση αυτών των εργαλείων.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να εργάζεται για την επίτευξη στόχων αειφορίας σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με γειτονικά κράτη και συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας, και σύντομα θα δημοσιεύσει σχέδιο δράσης για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. 

Πόλεμος στην Ουκρανία: το κόστος για τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ-27 θα μπορούσε να μειώσει τα κέρδη κατά 300 εκατομμύρια ευρώ

Οι τελευταίοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι για την αλιεία της ΕΕ. Οι τιμές των καυσίμων πλοίων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μετά τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, και αυτό έχει διαταράξει την αλιευτική δραστηριότητα. Η αλιεία κοντά στην Ουκρανία χρειάστηκε να σταματήσει τις δραστηριότητές της για λόγους ασφαλείας. Το υψηλό λειτουργικό κόστος οδήγησε ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης να παραμείνουν στο λιμάνι. Τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο, ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ θα χάσει συνολικά 300 εκατομμύρια ευρώ από λειτουργικά κέρδη το 2022.

Η ΕΕ διευκόλυνε τη χρήση της στήριξης κρίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) και ενέκρινε ένα προσωρινό πλαίσιο κρίσης για κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη των τομέων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης. Μια πρόσθετη δέσμη στήριξης προτάθηκε από την Επιτροπή μέσω τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το οποίο βρίσκεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έγκρισή τους.

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη, τα Γνωμοδοτικά Συμβούλια, ο κλάδος της αλιείας, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε δημόσια διαβούλευση μεταξύ Ιουνίου και τέλη Αυγούστου και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2023.

Μετά τη διαβούλευση, η Επιτροπή θα καταθέσει τις προτάσεις της για κανονισμούς για τις αλιευτικές ευκαιρίες για το 2023 στον Ατλαντικό, τη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Οι προτάσεις λαμβάνουν υπόψη τα πολυετή σχέδια και βασίζονται σε επιστημονικές συμβουλές που παρέχονται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) και άλλους ανεξάρτητους φορείς, καθώς και στην οικονομική ανάλυση που παρέχεται από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή για την Αλιεία (ΕΤΟΕΑ).

Οι προτάσεις θα ενσωματώνουν επίσης προσαρμογές που προκύπτουν από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Τέλος, το Συμβούλιο θα συζητήσει τις προτάσεις της Επιτροπής και θα καθορίσει την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

Ιστορικό

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει μια ανακοίνωση στην οποία σκιαγραφείται η πρόοδος σχετικά με την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και ξεκινά ευρεία δημόσια διαβούλευση για τον καθορισμό των ετήσιων αλιευτικών δυνατοτήτων για το επόμενο έτος. Η παρούσα ανακοίνωση αξιολογεί την πρόοδο που σημειώθηκε από την ΕΕ προς τη βιώσιμη αλιεία και εξετάζει την ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων, τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις του κλάδου και την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Εκθέτει επίσης το σκεπτικό της πρότασης σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το επόμενο έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση «Προς πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2023»

Οπτικός