Μεταβιβάσεις, όπως «ιδιωτικά συμφωνητικά»

Από τις 10 Σεπτεμβρίου και για έναν μήνα (έως τις 10 Οκτωβρίου) θα τρέχει η περίοδος υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2023. Όπως προειδοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν γίνει αποδεκτές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

Τι ισχύει φέτος

Για το έτος 2023 δεν γίνονται δεκτές μεταβιβάσεις δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2022, εκτός περιπτώσεων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 1930/81861/22-7-2015 ΥΑ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου ή ασθένειας (αποδεικνυόμενης από ιατρικά στοιχεία) που απαγορεύει επί μακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου και η οποία προέκυψε μετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2022.

Μέσω διαδικτύου

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Η αίτηση της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς υποβάλλεται από τον κληρονόμο-αποδέκτη.

β) Η αίτηση της λύσης μίσθωσης των δικαιωμάτων υποβάλλεται από τον μισθωτή των δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης.

Βήματα

Τα βήματα που ακολουθούνται, προκειμένου η αίτηση μεταβίβασης να υποβληθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι:

ΒΗΜΑ 1 – Επιλογή κατηγορίας

Μετά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και τη λήψη κωδικού, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ https://osdeopekepe.dikaiomata.gr μία από τις παρακάτω κατηγορίες μεταβίβασης:

✱ Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη.

✱ Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη.

✱ Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.

✱ Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης.

✱ Αλλαγή προσωπικών στοιχείων.

✱ Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη.

✱ Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη.

✱ Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό.

✱ Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή / και χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό.

Με την επιλογή της επιθυμητής κατηγορίας μεταβίβασης, επιλέγεται αυτόματα και το αντίστοιχο υπόδειγμα της αίτησης μεταβίβασης.

ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση αίτησης

Στο επιλεγμένο υπόδειγμα ο μεταβιβαστής:

1. Τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του, εφόσον αυτά δεν ανταποκρίνονται στην κατοικία του.

2. Συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου.

3. Συμπληρώνει την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τόσο του ίδιου όσο και του αντισυμβαλλόμενου.

4. Συμπληρώνει τον αριθμό, το είδος και την προέλευση των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τον αριθμό των εκταρίων και την περιφέρεια των επιλέξιμων αγροτεμαχίων προς μεταβίβαση (στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης με γη).

Με την επιλογή της αίτησης μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, ο κληρονόμος αποτελεί τον αποδέκτη της μεταβίβασης και συμπληρώνει τον αριθμό, το είδος και την προέλευση των δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης, που κληρονομεί. Μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του υποδείγματος, η αίτηση μεταβίβασης αποθηκεύεται ως πρόχειρη.

ΒΗΜΑ 3 – Εκτύπωση υποδείγματος

ΒΗΜΑ 4 – Αποδοχή μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την οριστικοποίηση της αίτησης μεταβίβασης είναι απαραίτητη η αποδοχή από τον αποδέκτη, ο οποίος εισέρχεται στη διαδικτυακή εφαρμογή eae2023.opekepe.gov.gr με τους κωδικούς taxisnet. Εφόσον η αίτηση μεταβίβασης γίνει αποδεκτή, λαμβάνει από την εφαρμογή αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και γίνεται οριστική.

Οι αιτούντες εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση μεταβίβασης, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν ανά πάσα στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθούν στο πλαίσιο ελέγχου.

Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης χωρίς γη εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης ενίσχυσης έτους 2023 υπέρ του Εθνικού Αποθέματος. Διευκρινίζεται ότι η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται στη μοναδιαία αξία, η οποία παραμένει σταθερή. Ως εκ τούτου, η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, εκεί όπου εφαρμόζεται παρακράτηση 25%, είναι συνολικά κατά 25% μικρότερη της αρχικής.