Μέτρα στήριξης αλιέων και ιχθυοκαλλιεργητών ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Νέους κανόνες με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από την πανδημία στην αλιεία και στις ιχθυοκαλλιέργειες υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι κανόνες αυτοί έχουν τη μορφή τροπολογιών στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής (EMFF) και στον κανονισμό της Κοινής Οργάνωσης Αγορών (CMO) και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ προς το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει τα εξής:

  • στήριξη σε σχέση με την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων με μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης
  • στήριξη σε σχέση με την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων των ιχθυοκαλλιεργειών
  • ένταξη των αλιέων χωρίς σκάφος (fishermen on foot) ως επιλέξιμης κατηγορίας για στήριξη σε περίπτωση προσωρινής αναστολής της δραστηριότητάς τους
  • παρέκκλιση για προσωρινή παύση για νέα σκάφη
  • ευελιξία προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το 10% των κονδυλίων του προϋπολογισμού της προτεραιότητας 3
  • χορήγηση κεφαλαίου κίνησης και αποζημίωση της μείωσης των πωλήσεων και πρόσθετου κόστους αποθεματοποίησης για ιχθυοκαλλιεργητές και μεταποιητές
  • υιοθέτηση προβλέψεων για τις απομακρυσμένες περιφέρειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης.

Σε σχέση με την αποθεματοποίηση, οι νέοι κανόνες επίσης δίνουν τη δυνατότητα σε οργανώσεις και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών για αποθεματοποίηση προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας. Οι επιλέξιμες ποσότητες για αποθεματοποίηση θα αυξηθούν σε 25% των ετήσιων ποσοτήτων των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Επιπλέον, μια τροπολογία στον κανονισμό της Κοινής Οργάνωσης Αγορών καθιστά δυνατή την προσφυγή στον μηχανισμό αποθεματοποίησης εάν τα κράτη-μέλη δεν έχουν ορίσει και δημοσιεύσει τιμές έναρξης. Δίνεται, ακόμη, η δυνατότητα σε οργανώσεις ιχθυοκαλλιεργητών να επωφεληθούν από τον μηχανισμό αποθεματοποίησης.

Οι δαπάνες για τις δράσεις που υποστηρίζονται από τα συγκεκριμένα μέτρα θα είναι επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου.

Η ψηφοφορία του Συμβουλίου επί των τροπολογιών έγινε με γραπτή διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 17 Απριλίου. Και τα δύο θεσμικά όργανα διαπραγματεύθηκαν και επεξεργάστηκαν επειγόντως την πρόταση.

Αναμένεται ότι ο τροποποιητικός κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 24 Απριλίου 2020. Θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του.