Μέτρο 5.1 «Αντιχαλαζική Προστασία»: Προκαταβολή έως 50% εντός έξι μηνών μετά το πρώτο αίτημα πληρωμής

Αναλυτικές οδηγίες – με σχετική εγκύκλιο – για τους δικαιούχους της 1ης προκήρυξης του Μέτρου 5.1 «Αντιχαλαζική Προστασία» έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά οι δικαιούχοι του Μέτρου θα πρέπει να προχωρήσουν στο πρώτο αίτημα πληρωμής εντός έξι μηνών, ενώ έχουν δικαίωμα για έργα έως 100.000 ευρώ να καταθέσουν 3 αιτήματα πληρωμής και για έργα άνω των 100.000 ευρώ, 4 αιτήματα.

Αναλυτικότερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Διαδικασία Καταβολής Οικονομικής Ενίσχυσης

Αιτήσεις χορήγησης προκαταβολής

Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει, μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, μέσω ΠΣΚΕ τυποποιημένη Αίτηση Προκαταβολής η οποία λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από αυτό.

Η χορήγηση προκαταβολής δεν υπερβαίνει το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω ΠΣΚΕ τυποποιημένη Αίτηση Προκαταβολής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Έντυπο Αίτησης Λήψης Προκαταβολής Δικαιούχου) (Ε_1).

Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.

Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να είναι διατυπωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Ε_2). Οι εγγυητικές επιστολές εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από Επίσημη Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένα τραπεζικά ιδρύματα σύμφωνα με τη λίστα που κάθε φορά επικαιροποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον, απαιτείται βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού αποκλειστικά για τους σκοπούς της προκαταβολής. Ο Υπεύθυνος Παρακολούθησης του Υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, πραγματοποιεί το διοικητικό έλεγχο χορήγησης προκαταβολής, στην έδρα του αρμόδιου υποκαταστήματος συμπληρώνοντας τυποποιημένο υπόδειγμα από το ΠΣΚΕ (Έντυπο Ελέγχου & Αξιολόγησης Αίτησης Προκαταβολής) (Ε_3).

Αιτήσεις μερικής πληρωμής και τελικής πληρωμής

Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει, μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, μέσω ΠΣΚΕ τυποποιημένη Αίτηση Μερικής/ Τελικής Πληρωμής η οποία λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από αυτό.

Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τρεις (3) αιτήσεις πληρωμής μέσω ΠΣΚΕ για αιτήσεις στήριξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού έως 100.000€ και έως τέσσερις (4) δόσεις για αιτήσεις στήριξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 100.000€, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα (Έντυπο Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου) (Ε_4).

Η πρώτη Αίτηση Πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης πράξης και αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Στις δόσεις καταβολής της στήριξης δεν περιλαμβάνεται η Αίτηση Προκαταβολής. Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, δηλαδή η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και της ημερομηνίας υποβολής της Τελικής Αίτησης Πληρωμής, ορίζεται στους εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει προκαταβολή, η πρώτη Αίτηση Πληρωμής κατατίθεται από το δικαιούχο και γίνεται δεκτή όταν: α) Έχει υλοποιηθεί εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ικανό ώστε το ποσό της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής ή β) έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής αλλά η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από νέα η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής ή γ) έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής και ο υποψήφιος επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής.

Δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο να ζητήσει την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής εάν προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της προκαταβολής ή αν επιστρέψει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της προκαταβολής.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης προκαταβολής θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί οι τόκοι υπέρ Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.(Ι.Β.Α.Ν.: GR7801710170006445030038383) που τηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που θα δημιουργηθούν από τη χορήγηση της προκαταβολής, προκειμένου να αποδεσμευτεί η εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, το αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ αποστέλλει εγγράφως τους λόγους κατάπτωσης, μαζί με φωτοαντίγραφο της εγγυητικής επιστολής αναφέροντας το ποσό που καταπίπτει καθώς και το ποσό που πρέπει να αποδεσμευτεί.

Για όλα τα ανωτέρω τα αρμόδια υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ, με ευθύνη του Υπεύθυνου Παρακολούθησης του Υποκαταστήματος, διατηρούν αντίγραφο στο φάκελο του δικαιούχου.

Οι αιτήσεις πληρωμής και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά παραμένουν στο αρχείο του αρμόδιου υποκαταστήματος ΕΛΓΑ, εξαιρουμένων των Εγγυητικών Επιστολών που έχουν προσκομιστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή του αιτήματος προκαταβολής και μέχρι την επιστροφή αυτών στο αντίστοιχο Τραπεζικό ίδρυμα.

Ο διοικητικός έλεγχος της Αίτησης Πληρωμής, Έντυπο Ελέγχου & Αξιολόγησης Λήψης Πληρωμής (Ε_5) πιστοποιείται με την ορθή εκτέλεση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των δαπανών από τον Υπεύθυνο Παρακολούθησης του Υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ στην έδρα του αρμόδιου υποκαταστήματος. Στη συνέχεια ο φάκελος πληρωμής διαβιβάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εφαρμογών και Επικοινωνίας και τον Προϊστάμενο του Υποκαταστήματος του ΕΛ.Γ.Α. Ο έλεγχος της Τελικής Αίτησης Πληρωμής περιλαμβάνει υποχρεωτικά μία επιτόπια επίσκεψη που διενεργείται από τον Υπεύθυνο Παρακολούθησης του Υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ με την υποστήριξη της Επιτροπής Επιτόπιας Επίσκεψης και συντάσσεται Πρακτικό Επιτόπιας Επίσκεψης (Ε_6).

Ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης πληρωμής/ προκαταβολής καθώς και ο έλεγχος της τελικής αίτησης πληρωμής, πραγματοποιείται προκειμένου να βεβαιωθεί η επιλεξιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη: 1.1. Τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. 1.2. Τα πρακτικά διοικητικού ελέγχου και επιτόπιας επίσκεψης της Επιτροπής. 1.3. Τους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους.

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης

 Το τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος με βάση τη Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής (E_12) η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια του εποπτικού ελέγχου και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος. Στη συνέχεια επιβεβαιώνεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών του αιτήματος πληρωμής/προκαταβολής και εγκρίνεται η παρτίδα. Τέλος, προωθείται το αίτημα στη Δ/νση Πληρωμών – Τμήμα Λογιστηρίου για την πραγματοποίηση της πληρωμής και την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ