«Μικρά Αρδευτικά»: Διευκόλυνση για την αντικατάσταση κατεστραμμένης γεώτρησης

Διευκρινήσεις απέστειλε στους μελετητές – γεωτεχνικούς η ΕΥΕ ΠΑΑ για την περίπτωση καθυστερήσεων στην έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. μιας/ενός κατεστραμμένης/ου γεώτρησης/πηγαδιού-φρέατος ως ανενεργού σημείου υδροληψίας στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων για τη δράση 4.1.2. 

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης, τότε δύνανται να κατατεθούν τα ακόλουθα δύο δικαιολογητικά:

  1. Η  απόφαση της χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την ανόρυξη γεώτρησης αγροτικής χρήσης (άρδευση) σε αντικατάσταση υφιστάμενης, στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. της υφιστάμενης προς αντικατάσταση γεώτρησης και ότι το σημείο υδροληψίας που αντικαθίσταται, καθίσταται ανενεργό και
  2. Φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης αναγγελίας του υποψηφίου προς τη Δ/νση Υδάτων και τον αρμόδιο ΟΤΑ για την καταστροφή της υφιστάμενης γεώτρησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878 Β’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.