Ν. Παπαθανάσης στην «ΥΧ»: Τι περιέχει ο νέος Αναπτυξιακός για τους αγρότες

Στο ανώτατο ποσοστό οι ενισχύσεις για τον πρωτογενή τοµέα

Στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων θα χορηγούνται κατ’ εξαίρεση οι ενισχύσεις προς τους δικαιούχους του καθεστώτος «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η «ΥΧ».

Το σχέδιο της προκήρυξης είναι σχεδόν έτοιμο, καθώς απομένει η τελική έγκριση του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να προχωρήσει η δημοσίευσή του.

Σε ερώτηση που έθεσε η «ΥΧ» προς τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση, για το χρονοδιάγραμμα, μας ενημέρωσε ότι μέσα στις ερχόμενες ημέρες θα δημοσιευτεί η πρόσκληση του νέου καθεστώτος, ύψους 150 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Στόχος είναι, όπως είπε, η προκήρυξη να ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων να ορίζεται η 30ή Δεκεμβρίου.

Φυσικά πρόσωπα

Το νέο καθεστώς εισάγει μία σημαντική καινοτομία, καθώς δεν απευθύνεται μόνο σε συλλογικά σχήματα, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα ως ατομικές επιχειρήσεις, με το ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου να ορίζεται στα 200.000 ευρώ. Έτσι, δικαιούχοι μπορούν να κριθούν:

α. Εμπορική εταιρεία.

β. Συνεταιρισμός.

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

ε. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

στ. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ζ. Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου 200.000 ευρώ.

Ειδικά για τις ΚοινΣΕπ, τους Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, το ελάχιστο ύψος επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ. Με βάση το ρεπορτάζ, το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 εκατ. ευρώ συνδυαστικά για πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση.

Επενδυτικά σχέδια

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο του καθεστώτος μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια:

✱ Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής και στον τομέα της κτηνοτροφίας όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και όλων των τύπων εκτροφής).

✱ Του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν προϊόντα όπως κρέας – πουλερικά – κουνέλια, γάλα, αβγά, λοιπά ζωικά προϊόντα, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα, οίνος, οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος, κτηνοτροφικά φυτά, όσπρια, άνθη, ξίδι, ακατέργαστος καπνός, ζαχαρότευτλα, νέες εναλλακτικές/καινοτόμες καλλιέργειες, καφές, τσάι κ.λπ.

Επιλέξιμες δαπάνες

✱ Κτηριακές εγκαταστάσεις (κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός) από κτηνοτροφικές μονάδες μέχρι θερμοκήπια, βοηθητικές εγκαταστάσεις κτηρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

✱ Καινούργια και σύγχρονα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας).

✱ Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

✱ Δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

✱ Επιπλέον, δύναται να ενισχυθούν – εκτός περιφερειακών ενισχύσεων: δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων κ.ά.

Μη επιλέξιμες

Για τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα, μη επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες σχετίζονται με την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών και πολυετών φυτών, τη φύτευση μονοετών φυτών, εργασίες αποστράγγισης, την αγορά ζώων, επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα και κεφάλαιο κίνησης.

Είδη ενίσχυσης

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ και για όλα τα υπόλοιπα κίνητρα ποσό 75 εκατ. ευρώ.

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

α) Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας.

✱ Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

✱ Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

✱ Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Επιχειρηματικά Πάρκα εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, εφόσον δεν αφορούν εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

✱ Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

β) Αφορούν επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό 50% τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

γ) Υλοποιούνται σε κτήρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα» που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022