Νέα «ασπίδα» για την Καλαμών – Η μεταβολομική εργαλείο έρευνας και ανάπτυξης

Πιέσεις Περιφέρειας Πελοποννήσου για το ΠΟΠ ελιά Καλαμάτας

Η μεταβολομική, είναι μέθοδος ανίχνευσης ενδογενών και εξωγενών ουσιών σε βιολογικές μήτρες, δύναται να εφαρμοστεί ως εργαλείο για τη διαχείριση των ελαιώνων επιτραπέζιας ελιάς, και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο θεσμοθετημένων εργαστηρίων όπως είναι τα εργαστήρια «Τροφοθρεπτικών Προϊόντων & Λειτουργικών Τροφίμων του ΤΕΙ Πελοποννήσου» και «Λενόροκηπευτικών & Εδαφικών Πόρων, HORTLAB, του ΤΕΙ Θεσσαλίας»

Η μέθοδος της μεταβολιμικής είναι αυτή που επιτρέπει:

  • βελτίωση και πιστοποίηση της ποιότητας της παραγωγής
  • αύξηση της αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων
  • μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι επιτραπέζιες ελιές περιέχουν πληθώρα θρεπτικών συστατικών αλλά και μεταβολιτών, όπως τερπένια, στερόλες και φαινολικές ενώσεις. Ειδικότερα, το φαινολικό τους περιεχόμενο (το οποίο επηρεάζεται από παράγοντες όπως ποικιλία, καλλιεργητικές πρακτικές, ωρίμανση) επιδρά στις οργανοληπτικές ιδιότητες των ελαιοκάρπων, αποτελώντας ένα σημαντικό δείκτη για τη μελέτη των χαρακτηριστικών του καρπού διαφορετικών ποικιλιών και τον έλεγχο των διεργασιών παραγωγής επιτραπέζιων ελιών.

Στόχος

Όπως αναφέρει ό καθηγητής, Δρ. Γιώργος Ζακυνθινός, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Τροφοθρεπτικών προϊόντων & Λειτουργικών Τροφίμων του ΤΕΙ Πελοποννήσου»

« η αξιοποίηση της μεταβολομικής έχει στόχο:

– τη μελέτη της χημικής σύστασης (είδος και συγκέντρωση μεταβολιτών), με σκοπό τη δημιουργία ενός «μεταβολομικού αποτυπώματος» για την επιτραπέζια ελιά Καλαμών το οποίο θα αποτελεί την ταυτότητα του εν λόγω προϊόντος, διαφοροποιώντας το από τα εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα της ίδιας επιτραπέζιας ελιάς.

– την αξιολόγηση καλλιεργητικών πρακτικών (άρδευση, λίπανση κλπ.), με σκοπό την επιλογή εκείνων που προσδίδουν βέλτιστες συγκεντρώσεις συστατικών (μεταβολιτών) στις παραγόμενες επιτραπέζιες ελιές.» Η εφαρμογή της μεταβολομικής, μέσω του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των μεταβολιτών, επιτρέπει την ταυτοποίηση της επιτραπέζιας ελιάς ΚΑΛΑΜΩΝ και την πιστοποίηση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, προσφέροντας ουσιαστικά ένα σύστημα προσθήκης και διασφάλισης της ποιότητας του εν λόγω προϊόντος. Η προτεινόμενη πρακτική προσδίδει προστιθέμενη αξία στο προϊόν και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του.

Παράλληλα, η αξιολόγηση των καλλιεργητικών πρακτικών, μέσω της μεταβολομικής, έχει ως επακόλουθο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών.