Νέα ημερομηνία διακοπής αλιείας τόνου

Το ΥΠΑΑΤ με ανακοίνωση στην Διαύγεια ανακαλεί την απόφαση για διακοπή της αλιείας τόνου στις 7/5, και θέτει ως τελική ημερομηνία την Κυριακή 14 Μαΐου.

Όπως αναφέρεται στην Διαύγεια:

«Με το παρόν ανακαλείται το υπ’ αριθ. 1232/132125/04-05-2023 (ΑΔΑ: 69ΨΣ4653ΠΓ  -51Ψ) έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο διακόπηκε η αλιεία τόννου την Κυριακή 7 Μαΐου 2023, και ορίζεται εκ νέου ως ημερομηνία διακοπής της αλιείας τόννου η Κυριακή 14η Μαΐου 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω μέχρι την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 και ώρα 24:00, διακόπτονται όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία του είδους και οι κυβερνήτες/πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόννου υποχρεούνται:

1. να έχουν ολοκληρώσει τις αλιευτικές τους δραστηριότητες
2. να καταπλεύσουν εγκαίρως σε καθορισμένο λιμένα εκφόρτωσης
3. να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εκφόρτωσης,
4. να έχουν προβεί στην ηλεκτρονική καταγραφή των αλιευμάτων τόννου, στην εφαρμογή e-BCD της ICCAT,
5. να έχουν προβεί στην υποβολή δεδομένων ημερολογίου αλιείας μεσώ της εφαρμογής ERS του ΟΣΠΑ

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, η διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας που
συνδέεται με την αλιεία τόννου, συνιστά παράβαση και οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν τις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι αχρησιμοποίητες ετικέτες σήμανσης (ετικέτες ουράς), δεν επιστρέφονται, φυλάσσονται με
ευθύνη του πλοιοκτήτη του σκάφους και δύναται αυτές να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση
επανέναρξης της περιόδου αλίευσης.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, οι άδειες αλίευσης τόννου που χορηγήθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθ. 10/5399/09.01.2023 (ΑΔΑ: ΨΡ7Δ4653ΠΓ-8ΑΛ) «Χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου (Thunnus thynnus) για το έτος 2023» Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, αναστέλλονται.

Οι υπηρεσίες αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, καλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους πλοιοκτήτες.»

Διαβάστε το έγγραφο που κατατέθηκε στην Διαύγεια