Νέα ΚΑΠ: Νέο πρότυπο σύστημα διαχείρισης κινδύνου και γεωργικής ασφάλισης επεξεργάζεται το ΥΠΑΑΤ για τον ΕΛΓΑ

Στην εκπόνηση μελέτης για την «αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σε εναρμόνιση με τη νέα ΚΑΠ 2023- 2027 και την οργανωσιακή δομή του» προχωράει η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του 2023.
Η παραπάνω πράξη, η οποία έχει ως ημερομηνία έναρξης την 12η Απριλίου 2022, έχει ενταχθεί στο Μέτρο 20 του ΠΑΑ 2014-2020, με τη δημόσια και κοινοτική συμμετοχή της προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να ανέρχεται σε 74.400 ευρώ.

Στόχος

Σύμφωνα με το σκεπτικό του έργου, «προκειμένου να αναζητηθεί και να υλοποιηθεί ένα νέο πρότυπο συστήματος διαχείρισης κινδύνου και γεωργικής ασφάλισης στην Ελλάδα, σε εναρμόνιση με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 και με στόχο την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου που προβλέπονται σε αυτήν, κρίνεται σκόπιμη η διαμόρφωση μιας στρατηγικής που θα εφαρμοστεί σε τρία στάδια και θα επιτρέψει στον ΕΛΓΑ αφενός να ανταποκριθεί στον ρόλο του ως σύγχρονος οργανισμός ασφαλίσεων της αγροτικής παραγωγής, διασφαλίζοντας την οικονομική του βιωσιμότητα και αφετέρου να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ)».

Στάδια στρατηγικής

Τα πρώτα δύο στάδια της στρατηγικής (Α και Β) περιλαμβάνουν τις άμεσες χρονικά ενέργειες που απαιτούνται προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού του οργανισμού και η διάρκεια υλοποίησής τους είναι βραχυπρόθεσμη. Το τρίτο στάδιο (Γ), όπως υπογραμμίζεται, «διαρκεί σημαντικά περισσότερο και περιλαμβάνει όλες τις μεσοπρόθεσμες ενέργειες για την εφαρμογή των προτάσεων ανασχεδιασμού και τη διαχείριση της αλλαγής, καθώς επίσης και του σχεδιασμού, έως και την έγκρισή τους από την ΕΕ, των παρεμβάσεων των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, που θα κριθούν απαραίτητα να εφαρμοστούν μέσω του ΣΣ ΚΑΠ».

Τα τρία στάδια του σχεδίου

Α στάδιο: Πλαίσιο αλλαγών και εξειδίκευση προτάσεων. Περιλαμβάνει την πρόταση των βασικών αρχών του νέου βιώσιμου, λειτουργικού και οικονομικού μοντέλου, καθώς και την αναπροσαρμογή του νομικού πλαισίου, με βάση αυτές.

Β στάδιο: Θεσμικές αλλαγές. Περιλαμβάνει την κατάρτιση των νέων κανονισμών Λειτουργίας και Ασφαλίσεων του ΕΛΓΑ.

Γ στάδιο: Εφαρμογή – Λεπτομερής σχεδιασμός της αλλαγής. Περιλαμβάνει τη σταδιακή υλοποίηση όλων των αλλαγών που θα προταθούν στο πλαίσιο των προηγούμενων δύο σταδίων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας γραφείου για την υλοποίηση της αλλαγής (PMO office), καθώς και των αναλυτικών τεχνικών δελτίων των παρεμβάσεων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, που θα συμπεριληφθούν στο ΣΣ ΚΑΠ.