Για τους Νέους Αγρότες, αρκεί να λάβεις κωδικούς ως τις 16/4 για να είσαι εμπρόθεσμος;

Για τους νέους αγρότες, αρκεί να λάβεις κωδικούς ως τις 16/4 για να είσαι εμπρόθεσμος;

Κώστας Μαντζουράνης Κώστας από Αχαρνές

Ναι, σε πρώτη φάση, αλλά θα πρέπει να υποβληθεί ο φάκελος αφενός ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και αφετέρου σε φυσική μορφή στην αρμόδια ΔΑΟΚ εντός των προθεσμιών που έχει ορίσει η τροποποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου για να είναι επιλέξιμος προς αξιολόγηση ο υποψήφιος νέος αγρότης.