Οι νέοι αγρότες ζητούν συμμετοχή στις συζητήσεις για την έρευνα και την καινοτομία

Οι τρόποι που θα συμβάλουν στη διάδοση της τεχνολογίας μέσω της γνώσης

Με την πρόσβαση στη γη, στη χρηματοδότηση, στη γνώση και στη συμβουλευτική να είναι οι βασικές ανάγκες των νέων αγροτών της Ευρώπης, όπως έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Αγροτών, CEJA, ενόψει της νέας ΚΑΠ, ο πρόεδρος της Ένωσης, Jannes Maes, παρουσίασε στο σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας «Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ: Ο ρόλος των συστημάτων γνώσης και καινοτομίας στα κράτη-μέλη» τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι αγρότες μπορούν να μετατραπούν σε καταλύτες διάδοσης της καινοτομίας.

Με τους νέους αγρότες να είναι πιο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και να είναι περισσότερο πρόθυμοι να τις χρησιμοποιήσουν, ο πρόεδρος της Ένωσης των Νέων Αγροτών εστίασε στην παροχή της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής που θα γίνουν τα εργαλεία για τη διάδοση της καινοτομίας από τους νέους.

Εμπλοκή των νέων αγροτών στην έρευνα

Ως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, ο ίδιος έθεσε τη σύνδεση των αγροτών με την έρευνα. Όπως τόνισε, οι αγρότες θέλουν να έχουν λόγο και να εκφράζουν την άποψή τους για την έρευνα, που πραγματοποιείται στον τομέα της αγροτικής τεχνολογίας. «Η καινοτομία είναι βασική στον αγροτικό τομέα και αποτελείται από τρία στοιχεία: την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή.

Αν η τεχνολογία δεν εφαρμοστεί από τους αγρότες, τότε η έρευνα και η ανάπτυξη δεν έχουν καμία σημασία. Για τον λόγο αυτόν, οι ίδιοι οι αγρότες ζητούν να έχουν άποψη και να εμπλέκονται σε ερευνητικά δίκτυα και προγράμματα καινοτομίας, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι η έρευνα που πραγματοποιείται μπορεί να φτάσει και να εφαρμοστεί στο χωράφι προς όφελος των αγροτών και της αγροτικής κοινότητας ευρύτερα.

Επίσης, εκτός από τα παραπάνω, η CEJA προτείνει ενέργειες για την παροχή εκπαίδευσης, όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τα πέντε πρώτα χρόνια δραστηριότητας των νέων αγροτών, έτσι ώστε να λάβουν την κατάλληλη ενημέρωση και να εφαρμόσουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, να τους δίδεται πρόσβαση στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου και να αναπτυχθεί το σύστημα γνώσης και καινοτομίας κάθε κράτους-μέλους. Επιπλέον, σε εθνικό επίπεδο προτείνουν την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, που θα καλύπτει όλους τους τομείς ενδιαφέροντος από επενδυτικές δεξιότητες, μάρκετινγκ, διαχείριση κινδύνων κ.ά., ενώ προτείνεται τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στην εκπαίδευση και σε πρακτικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, η EIP-AGRI καταγράφει τα εργαλεία εκείνα που θα ενθαρρύνουν τους αγρότες γενικότερα να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν την καινοτομία στο χωράφι. Συγκεκριμένα, καταγράφει:

✱ Παρουσίαση των οφελών από τη χρήση της καινοτομίας και, κυρίως, των οικονομικών.

✱ Παροχή υποστήριξης μέσω συμβούλων.

✱ Επίδειξη καλών πρακτικών.

✱ Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για όλους τους αγρότες.

✱ Παροχή εκπαίδευσης σε θέματα καινοτομίας στους νεοεισερχόμενους αγρότες.

✱ Προσέγγιση και των πιο ηλικιωμένων αγροτών.

Όπως καταλήγει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Νέων Αγροτών, το πλαίσιο των αγροτικών γνώσεων που θα παρέχονται στους νέους πρέπει να διευρυνθεί, έτσι ώστε να περικλείει κάθε πτυχή της διαχείρισης της αγροτικής εκμετάλλευσης. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία, αλλά και τις πιο φιλικές στο περιβάλλον πρακτικές.

Προσωποποιημένες συμβουλές

Για να μπορέσουν οι νέοι να προωθήσουν την καινοτομία, χρειάζονται προσωποποιημένες συμβουλές που θα εστιάζουν στις πραγματικές τους ανάγκες και όχι σε εμπορικά συμφέροντα, τονίζει ο J. Maes και εξήγησε ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη γνώση θα αποφέρει πολλές ευκαιρίες στους ίδιους τους αγρότες και στην αγροτική κοινότητα. Συγκεκριμένα, πρότεινε ότι η διευκόλυνση και η προώθηση της συμμετοχής των νέων αγροτών σε δίκτυα ανταλλαγής γνώσεων, η καλύτερη ένταξη των νέων αγροτών στις κοινοπραξίες του προγράμματος Horizon Europe για τη μετατροπή των αναγκών τους σε καινοτόμες λύσεις και η υποστήριξη των δράσεων οργάνωσης των νέων αγροτών συμπεριλαμβάνονται στους τρόπους με τους οποίους οι νέοι αγρότες μπορούν να εκπαιδευτούν κατάλληλα για τη διάδοση της καινοτομίας.

Οι αγρότες ζητούν να έχουν άποψη και να εμπλέκονται σε ερευνητικά δίκτυα και προγράμματα καινοτομίας, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι η έρευνα που πραγματοποιείται μπορεί να φτάσει και να εφαρμοστεί στο χωράφι προς όφελος των αγροτών και της αγροτικής κοινότητας ευρύτερα.