Νιτρορύπανση + συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σχετικά με τη Νιτρορύπανση, θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι μέγιστες τιμές λιπασμάτων που επιτρέπονται στη Θεσσαλία; Τι άλλο πρέπει να προσέξω για να μη χάσω την ενίσχυση του βαμβακιού στη δέσμευση «Αμειψισπορά»;

Δημήτρης από Καρδίτσα

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Στο συγκεκριμένο υπομέτρο «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα», η υποχρεωτική ως προς τις μέγιστες τιμές λιπαντική αγωγή βρίσκεται στο Πρόγραμμα Δράσης της κάθε περιοχής παρέμβασης (εκφρασμένο σε μονάδες αζώτου/ha). Για την περίπτωση της Θεσσαλίας, στο βαμβάκι ορίζονται σε 13 μονάδες Ν/στρέμμα.

Στη δέσμευση της Αμειψισποράς, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να θέτουν σε αμειψισπορά έκταση η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δράση με κάποια ξηρική καλλιέργεια. Επιλέξιμη για τη δράση είναι και η καλλιέργεια του βαμβακιού, όπου στην περιοχή της Θεσσαλίας το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 45,1 ευρώ/στρέμμα. Το ύψος της ενίσχυσης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι υπόχρεος Πρασινίσματος, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση.

-Διαφήμιση-
συνεδριο αγροτεχνολογιας