Νιτρορύπανση: Ποιες είναι οι μέγιστες τιμές λιπασμάτων που επιτρέπονται στη Θεσσαλία;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Σχετικά με τη Νιτρορύπανση, ποιες είναι οι μέγιστες τιμές λιπασμάτων που επιτρέπονται στη Θεσσαλία; Tι άλλο πρέπει να προσεχθεί για να μη χαθεί η ενίσχυση του βαμβακιού στη δέσμευση «Αμειψισπορά»;

Νίκος, Λάρισα

Στο συγκεκριμένο Υπομέτρο «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα», η υποχρεωτική, ως προς τις μέγιστες τιμές, λιπαντική αγωγή βρίσκεται στο Πρόγραμμα Δράσης της κάθε περιοχής παρέμβασης (εκφρασμένο σε μονάδες αζώτου/ha). Για την περίπτωση της Θεσσαλίας, στο βαμβάκι ορίζονται σε 13 μονάδες Ν/στρέμμα.

Στη δέσμευση της αμειψισποράς, οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να θέτουν σε αμειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη δράση με κάποια ξηρική καλλιέργεια. Επιλέξιμη για τη δράση είναι και η καλλιέργεια του βαμβακιού, όπου στην περιοχή της Θεσσαλίας το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 45,1 ευρώ/στρέμμα. Το ύψος της ενίσχυσης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, σε περίπτωση όπου ο δικαιούχος είναι υπόχρεος πρασινίσματος, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση.

-Διαφήμιση-