Ο αντίκτυπος της ΚΑΠ στη χρήση της γης

Οι θέσεις της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημοσίευσε μελέτη, η οποία εξετάζει το πώς τέσσερις μεγάλες πολιτικές της ΕΕ –Συνοχή, Μεταφορές, Ενέργεια και Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)– επηρεάζουν τη χρήση της γης. Στόχος της μελέτης είναι να διαπιστωθεί σε ποιον βαθμό έχουν εκπληρωθεί οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΕΕ σε σχέση με τη γη, όπως η καταπολέμηση της διάβρωσης του εδάφους και η πρόληψη της εξάπλωσης των πόλεων. Το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι και οι τέσσερις πολιτικές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους σχετικούς περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και θα πρέπει στο μέλλον να συντονίζονται αποτελεσματικότερα, προκειμένου να τους εκπληρώνουν επιτυχώς. Ειδικότερα, σε σχέση με τον αντίκτυπο της ΚΑΠ, η μελέτη καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα:

  • Οι άμεσες ενισχύσεις ήταν και παραμένουν σημαντικός παράγοντας εντατικοποίησης της γεωργίας και, ως εκ τούτου, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη γη, μέσω π.χ. της διάβρωσης του εδάφους.
  • Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η αποσύνδεση των άμεσων ενισχύσεων από την παραγωγή έχει μετριάσει τον παραπάνω αρνητικό αντίκτυπο.
  • Ταυτόχρονα, η αποσύνδεση φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάλειψη της γης, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις.
  • Τα μέτρα πρασινίσματος μπορούν δυνητικά να είναι θετικά, ωστόσο, το περιθώριο ελιγμών που έχει αφεθεί στα κράτη-μέλη σε σχέση με την εφαρμογή τους θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων.
  • Οι δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη μπορούν, επίσης, να έχουν θετικές επιπτώσεις, ιδίως μέσω των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων. Από αυτή την άποψη, το αποτέλεσμα θα κριθεί από την ποιότητα και την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων που έχουν καταρτίσει τα κράτη-μέλη.

«ΥΧ»

-Διαφήμιση-