Οδηγίες του ΥΠΕΝ για τους δασωμένους αγρούς

Με εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δίνονται διευκρινίσεις στις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες για ζητήματα που αφορούν δασωμένους αγρούς, σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του Άρθρου 67 του ν. 998/1979 για τους δασωμένους αγρούς, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63).

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο: «Με τις ως άνω διατάξεις ρυθμίζεται αφενός το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων, οι οποίες αποδεδειγμένα στο παρελθόν είχαν αγροτική μορφή και δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης, αφετέρου η προστασία και η διαχείριση αυτών αναλόγως της μορφής των εκτάσεων αυτών στις Α/Φ των ετών 1945 ή 1960 και σήμερα.

Ειδικότερα, καταργείται η μέχρι τούδε προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για την αναγνώριση των εν λόγω εκτάσεων ως ιδιωτικών επί τη βάσει τίτλων ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 (ημερομηνία εισαγωγής του Αστικού Κώδικα) και ορίζεται ρητά ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί των εν λόγω εκτάσεων, εκτός αν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών βάσει τίτλου.

Περαιτέρω, δε, όσον αφορά τη διαχείριση και την προστασία, προβλέπεται η υπαγωγή των εν λόγω εκτάσεων στη δασική νομοθεσία, εφόσον σήμερα φέρουν μορφή δάσους της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (παρ. 2 άρθρου 67), άλλως η εξαίρεση αυτών εφόσον φέρουν μορφή δασικής έκτασης (παρ. 3 άρθρου 67)».

Όπως εξήγησε στην «ΥΧ» ο έγκριτος δασολόγος Νίκος Χλύκας, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει στην ουσία τρία πράγματα: Πρώτον, το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, αν δεν διαθέτει τίτλο. Δεύτερον, ουσιαστικά μετατίθεται η τεκμηρίωση της κυριότητας από τον ιδιώτη στο δημόσιο. Τρίτον, η εξέταση της μορφής της έκτασης από την Επιτροπή Δασολογίου της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, επιλύει τις χρήσεις γης που μπορούν να ασκηθούν στην έκταση και συγκεκριμένα:

Αν είναι δασική έκταση σήμερα μπορεί να αλλάξει χρήση χωρίς άλλη διαδικασία, πέραν της έκδοσης σχετικής άδειας για την απομάκρυνση της βλάστησης.

Αν είναι δάσος, τότε μπορεί να ασκηθεί γεωργική καλλιέργεια σε έκταση με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του νόμου 998/79 ή για την άσκηση χρήσης που επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του νόμου 998/79 (άρθρα 45-61).