Οι θέσεις του ΕΒΕ Ροδόπης για τον αναπτυξιακό νόμο

Οι θέσεις του ΕΒΕ Ροδόπης για τον αναπτυξιακό νόμο

Στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής, Εμπορίου & Οικονομικών Υποθέσεων της βουλής των Ελλήνων κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις του ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Νικόλαος Αγγελίδης επί του σχεδίου νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Με δεδομένο ότι η περιοχή είναι παραμεθόριος, αλλά και έχοντας υπόψη μία σειρά οικονομικών στοιχείων, οι βασικές θέσεις που διατυπώθηκαν, και αποτελούν απόρροια και των συζητήσεων με τα επιμελητήρια της Περιφέρειας ΑΜΘ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι:

«Ένας αναπτυξιακός νόμος εάν δεν μπορεί κατ’ ουσίαν να ενισχύσει με κεφάλαια τις επιχειρήσεις, απομένει να θεσπίσει τέτοια κίνητρα τα οποία αφενός θα τα αντισταθμίζουν και αφετέρου να δίνουν τη δυνατότητα να έχουν άμεσα οφέλη από την εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό κρίνουμε ότι,

– Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση των ποσοστών των άμεσων ενισχύσεων σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 10 μονάδες με σαφές προβάδισμα των μειονεκτικών περιοχών. Αν δεν μπορεί να υπάρξει ευνοϊκότερη διατύπωση των μορφών επιχορήγησης, στο πλαίσιο του νέου Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, προτείνεται το ποσοστό κάλυψης για την Περιφέρεια ΑΜΘ να φτάνει το 100% και για όλα τα είδη των ενισχύσεων καθώς αυτό δεν αντίκειται στην ΕΕ.
– Επαναφορά των αφορολόγητων αποθεματικών ως μέτρου ενίσχυσης των επιχειρήσεων τα οποία όμως θα πρέπει να φτάνουν μέχρι το 60% με μικρό χρόνο απόσβεσης (4 έως 5 έτη).
– Μη ύπαρξη πλαφόν επί του συνολικού κόστους της επένδυσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις (κατάργηση του 50% που προβλέπει το σχέδιο νόμου).
Η ρήτρα κερδών που έχει συμπεριληφθεί ως υποχρέωση για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης με την μορφή επιχορήγησης ή/και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποκλείει επιχειρήσεις με μηδενικά κέρδη την τελευταία εξαετία ενώ θα μπορούσε να υπάρξει πριμοδότηση των επιχειρήσεων που εμφάνιζαν κερδοφορία.
– Οι φορολογικές απαλλαγές για να έχουν αποτέλεσμα θα πρέπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται άμεσα και όχι να παρατηρούνται καθυστερήσεις ετών από ευθύνη του δημοσίου. Το δε ποσοστό επί του συνολικού εγκεκριμένου ποσού φοροαπαλλαγής να ανέλθει από 20%, που προβλέπει το σχέδιο, σε 40%.
– Επιδότηση μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού χωρίς άλλη υποχρέωση για το διάστημα πέραν της επιδότησης. Με τον προϊσχύοντα νόμο δεν υπήρξαν αιτήσεις στο αντίστοιχο είδος κυρίως λόγω των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων οι οποίες καθιστούσαν αποτρεπτική την ένταξη.
Ταυτόχρονα η αδυναμία συνδυασμού του καθεστώτος ενίσχυσης του μισθολογικού κόστους συνδυαστικά με ενίσχυση δαπανών ενσώματων και άυλων στοιχείων ενεργητικού θα δράσει αποτρεπτικά προς τους επενδυτές.
– Να δίνεται η δυνατότητα απόδειξης της ίδιας συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση με ταυτόχρονη εφαρμογή μπόνους στη βαθμολογία στην περίπτωση επιβεβαίωσης.
– Εφόσον η διαδικασία υπαγωγής θα γίνεται μέσω προκηρύξεων για κάθε ένα καθεστώς ξεχωριστά και θα είναι ανταγωνιστικά, θα πρέπει σε επίπεδο Περιφέρειας τα επενδυτικά σχέδια εφόσον λάβουν τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό, να προβλέπεται ότι να εγκρίνονται ανεξάρτητα από το ύψος των σχεδίων που θα υποβληθούν συνολικά αλλά και το διαθέσιμο ποσό. Διαφορετικά να υπάρχει δυνατότητα η Περιφέρεια ΑΜΘ να έχει διαθέσιμους πόρους αποκλειστικά για την ίδια και όχι σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
– Ένταξη στον νόμο όλων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
– Σταδιακή και έγκαιρη εκταμίευση των επιχορηγήσεων σε δεδομένα χρονικά διαστήματα με ύπαρξη προκαταβολής ενισχύσεων και μάλιστα στο 100% με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.
– Δυνατότητα διαρκούς υποβολής επενδυτικών προτάσεων με ταυτόχρονη ενημέρωση των διαθεσίμων πόρων του αναπτυξιακού νόμου ανά τρίμηνο.
– Η προβληματική αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων να αντικατασταθεί από ένα πιο ευέλικτο τρόπο στον οποίο ουσιαστικό ρόλο θα παίζουν τα επιμελητήρια.
– Σταθερό φορολογικό σύστημα με καθιέρωση μειωμένου φορολογικού συντελεστή ή μιας έκπτωσης επί του ισχύοντος Εθνικού φορολογικού συντελεστή για την Περιφέρεια ΑΜΘ. Τουλάχιστον για τις νέες εταιρείες-επενδύσεις που θα γίνουν από ΜΜΕ για διάστημα 10 ετών».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΒΕ Ροδόπης, επειδή οι προηγούμενοι νόμοι απέτυχαν να κρατήσουν ενεργές και κερδοφόρες τις επενδύσεις που έγιναν, «θα πρέπει να ενσωματωθούν στο νόμο μια σειρά από λειτουργικά κίνητρα τα οποία είναι αναγκαία για την στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».

Και καταλήγει σημειώνοντας: «Οφείλει λοιπόν η πολιτεία να αφήσει τις επιχειρήσεις και το ανήσυχο ελληνικό πνεύμα να λειτουργήσουν απρόσκοπτα μέσα σε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον χωρίς παρεμβάσεις αλλά με σεβασμό πάντα στην εθνική και κοινοτική πολιτική».