Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα κατάρτισης νέων γεωργών

Για το πρόγραμμα κατάρτισης του ΕΛΓΟ, που προσεχώς θα παρακολουθήσουν παραπάνω από 10.000 νέοι γεωργοί, μίλησε στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Καρέτσος.

Προς ολοκλήρωση η διαδικασία πληρωμής των επιλαχόντων νέων αγροτών - Ποσό 9,4 εκατ. ευρώ για τρεις Περιφέρειες

Ο λόγος για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020.

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Γιώργος Καρέτσος

Παράγοντες όπως το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η έλλειψη βασικών γνώσεων και η μεγάλη γεωγραφική διασπορά των απασχολουμένων διαμορφώνουν την ανάγκη ειδικού σχεδιασμού των δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα. Όπως επισημαίνει ο κ. Καρέτσος, «η ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα, χωρίς νέο, ποιοτικά αναβαθμισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, δεν μπορεί να επιτευχθεί στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, σχεδόν το 97% των αγροτών και το 83% των νέων αγροτών κάτω των 35 ετών είναι χωρίς τυπική κατάρτιση. Στον Οργανισμό αντιλαμβάνονται ότι αυτή η δυσμενής κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», η δράση, που θα υλοποιηθεί, συμφωνεί απόλυτα με τους στόχους του ΠΑΑ 2014-2020, δεδομένου ότι:

  • Η προώθηση της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης αποτελούν οριζόντια προτεραιότητα για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
  • Έρχεται να αντιμετωπίσει την ουσιώδη ανάγκη για κάλυψη των ελλείψεων των αγροτών σε θέματα κατάρτισης, όπως αυτό καταγράφεται και στην ανάλυση SWOT, αφού πέραν της κάλυψης της συμβατικής υποχρέωσης των δικαιούχων του Μέτρου 112 Νέων Γεωργών, η εκπαιδευτική διαδικασία των Προγραμμάτων Κατάρτισης αποσκοπεί και στην ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων των αγροτών, ώστε αυτοί να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα, σεβόμενοι τον καταναλωτή και το περιβάλλον και εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ικανοποιητικό εισόδημα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.
  • Οι θεματολογίες και τα αντικείμενα κατάρτισης των προτεινόμενων προγραμμάτων κατάρτισης συμβάλλουν στην προσπάθεια των αυτοαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα να αποκτήσουν εργασιακή ευελιξία, ώστε στο πλαίσιο των προοπτικών της σύγχρονης γεωργίας να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν περισσότερο αποτελεσματικά επενδυτικές ευκαιρίες ή περισσότερα είδη παραγωγής και αντικείμενα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που πιθανώς να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Δομή προγραμμάτων

Η διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης είναι 150 ώρες. Οι προτεινόμενες δράσεις κατάρτισης αποτελούν το εκπαιδευτικό εκείνο μέσο που έχει ως κύριο στόχο την παροχή της αποδεδειγμένης επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και ικανότητας. Καλύπτεται, έτσι, η συμβατική υποχρέωση των ανωτέρω δικαιούχων, οι οποίοι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά απόδειξης της ζητούμενης επαγγελματικής ικανότητας.

«Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος», μας εξηγεί ο κ. Καρέτσος. «Η επιλογή και η κατανομή των καταρτιζομένων σε τμήματα γίνεται με κριτήρια, κατά προτεραιότητα, την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους στα σχετικά μέτρα του ΠΑΑ, καθώς και την κύρια παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσής τους, ώστε κάθε καταρτιζόμενος να παρακολουθεί τα αντίστοιχα θεματολόγια εκπαίδευσης. Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κατάρτισης, θα γίνεται προσπάθεια να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ομοιογένεια των τμημάτων, τόσο ως προς την παραγωγική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης όσο και ως προς το επίπεδο μόρφωσης των καταρτιζομένων», συμπληρώνει.

Οι τρεις κύριες κατευθύνσεις του εξειδικευμένου τεχνικού μέρους των προγραμμάτων κατάρτισης είναι:

  • Πρώτον, της φυτικής παραγωγής (π.χ. μεγάλες καλλιέργειες, καλλιέργειες κηπευτικών & ανθέων, μόνιμες φυτείες, πολυκαλλιέργειες).
  • Δεύτερον, της ζωικής παραγωγής (π.χ. εκτροφή χορτοφάγων ζώων, εκτροφή καρποφάγων ζώων, συνδυασμός εκτροφών).
  • Τρίτον, της μεικτής παραγωγής (π.χ. μελισσοκομία).

Τα αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης συγκροτούνται με τέτοιον τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Νέων Γεωργών, που καλούνται να συμμετάσχουν και πρέπει να περιλαμβάνουν αναλόγως τα κατάλληλα επιστημονικά αντικείμενα των τριών κατευθύνσεων, προσαρμοσμένα στις τυχόν ιδιαιτερότητες των χαρακτηριστικών της περιοχής, με σκοπό να καλυφθούν πλήρως τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των καταρτιζομένων. Κάθε κατεύθυνση μπορεί να περιλαμβάνει και να συνδυάζει κατηγορίες αντικειμένων με βάση τα επιστημονικά χαρακτηριστικά και το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης που αφορούν.

Καινοτομίες

Η υιοθέτηση νέων μορφών κατάρτισης θα εφαρμοστεί πιλοτικά στο πρόγραμμα δράσης του ΕΛΓΟ. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Καρέτσος αναφέρει τα εξής:

  • Εναλλακτικά της συνήθους θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, για συγκεκριμένες ομάδες στόχου (κτηνοτρόφοι) η μεταφορά γνώσης δύναται να εφαρμοστεί μέσω της συμμετοχής των ωφελούμενων σε ομάδες συζήτησης και πιλοτικά εργαστήρια 3-5 ημερών. Ως προς τις «ομάδες συζήτησης», ορίζεται μια εναλλακτική μέθοδος της συνήθους θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης με εξειδικευμένα θέματα για τον κλάδο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα συντονίζεται από έναν τοπικά υπεύθυνο – εξειδικευμένο εκπαιδευτή. Οι συμμετέχοντες καλούνται και ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αναδείξουν τις ανάγκες τους, μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης. Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει κατά μέσο όρο δέκα συμμετέχοντες, που θα αντιπροσωπεύουν τις επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις κάθε περιοχής.
  • Οι κύκλοι συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν και η διάρκειά τους θα είναι ισοδύναμοι των ωρών συνήθους θεωρητικής – πρακτικής κατάρτισης, που θα αντικαταστήσουν και θα απαντούν στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος του κτηνοτρόφου και των περιορισμένων δυνατοτήτων που έχουν για μακρόχρονη απουσία από τις εκμεταλλεύσεις τους.