Σε πέντε ετήσιες δόσεις, που θα προσδιορίζονται με βάση την εμπορική αξία της παραγωγής των μελών και η κάθε μία από αυτές δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, θα χορηγείται η ενίσχυση στις νέες Ομάδες Παραγωγών, προκειμένου να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα».

Η απόφαση που ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με το ύψος και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης και έρχεται να ανοίξει τον δρόμο για την εφαρμογή του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών) του ΠΑΑ 2014-2020, έχει ήδη υπογραφεί και, όπως είπε στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης ο Βαγγέλης Αποστόλου, η προκήρυξη θα γίνει την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου. 

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες τoυ ypaithros.gr και της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα», η πρώτη δόση θα καταβάλλεται αμέσως μετά την έγκριση της απόφασης ένταξης, με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον δικαιούχο.

Οι υπόλοιπες τέσσερις δόσεις θα καταβάλλονται σε ετήσια βάση για τα επόμενα ισάριθμα χρόνια, με τη συμπλήρωση του (ημερολογιακού) έτους από την αναγνώριση της ομάδας/οργάνωσης.

Στην περίπτωση που η ομάδα/οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης, τότε, μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, θα μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής.

Ο βηματισμός

Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την αξία της παραγωγής και «μοιράζεται» στην πενταετία ως εξής:

  • 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση.
  • 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση.
  • 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση.
  • 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση.
  • 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Ωστόσο, στην αναλυτική λογιστική καταχώρηση των δαπανών κατά κατηγορία, θα πρέπει να εμφανίζονται δαπάνες που είναι συναφείς με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες.

Πώς υπολογίζονται αξία παραγωγής και προϋπολογισμός ένταξης

Η ενίσχυση προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας/οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης.

Για την α’ δόση πληρωμής, εφόσον η ομάδα/οργάνωση δεν έχει συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, ο υπολογισμός της αξίας πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση.

Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών έχει συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής προκύπτει από τη μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών.

Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ.). Για τα επόμενα έτη, η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ.) και τη βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα/οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.

Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δεν δύναται να αυξηθεί.

Μεταξύ των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι, συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

-Nα τηρούν τους όρους της απόφασης ένταξης.

-Να αρχίσουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου άμεσα μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.

-Να διατηρήσουν την οικονομική και εμπορική τους δραστηριότητα για τουλάχιστον τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της πράξης.

-Να τηρούν για πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση της πράξης όλα τα παραστατικά στοιχεία της αξίας της παραγωγής για τα έτη που αφορά η οικονομική στήριξη και να τα θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ή της ΕΕ, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν λόγω δικαιολογητικών και παραστατικών.

Προϋποθέσεις ένταξης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα με την υπ. 397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017) όπως ισχύει κάθε φορά, μετά την 26η Απριλίου 2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής, όπως προβλέπεται από την υπουργική απόφαση 397/18235/2017, όπως ισχύει κάθε φορά.

Επίσης θα πρέπει η ομάδα/οργάνωση να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια και, σε περίπτωση που υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, να έχει διακριτή λογιστική διαχείριση.