Τα ονόματα των υποψηφίων εκπαιδευτών των προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΛΓΟ

Δημοσιεύθηκαν στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης οι προσωρινοί πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων εκπαιδευτών των προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Επιπλέον σύμφωνα με την απόφαση αποφασίστηκε:

  • Η έγκριση των πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων εκπαιδευτών, των έξι (6) Επιτροπών Αξιολόγησης.
  • Η ένταξη των επιλεχθέντων εκπαιδευτών, έτσι όπως αυτοί προκύπτουν από τα ανωτέρω πρακτικά ελέγχου, στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο ορισμός των συνημμένων ονομαστικών πινάκων ως «Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης» σύμφωνα με την 23076/20-05-2019 καθώς και την 25680/04-06-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
  • Η ανάρτηση των «Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης» στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού. η σύνταξη, με ευθύνη της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, ανά Περιφέρεια των πινάκων των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενταγμένων στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και την αποστολή τους στην ΕΥΕ ΠΑΑ για σύμφωνη γνώμη ως προς τη χρησιμοποίησή τους.

Δείτε την απόφαση με όλα τα ονόματα όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια