Η ορθολογική λίπανση του καλαµποκιού αυξάνει την παραγωγή και την ποιότητα

foteini-giannakopoulou-spelγράφει η  Φωτεινή Γιαννακοπούλου,
γενική διευθύντρια ΣΠΕΛ

 

Το ιδανικό έδαφος για την ανάπτυξη του καλαµποκιού είναι µέσης σύστασης (πηλώδες ή ιλυοπηλώδες), µε βάθος τουλάχιστον 50 εκατοστά και καλή στράγγιση. Το εύρος pH για ιδανικές αποδόσεις είναι 6-6,8, ενώ η µείωση των αποδόσεων του καλαµποκιού σε ισχυρά όξινα εδάφη µπορεί να φτάσει και το 50%. Επίσης, ο συνδυασµός χαµηλής οργανικής ουσίας και pH άνω του 7, διαµορφώνουν µη ικανοποιητικές αποδόσεις.

Οι επικρατέστερες σήµερα ποικιλίες καλαµποκιού (απλά υβρίδια υψηλής παραγωγικότητας) είναι πολύ απαιτητικές σε θρεπτικά στοιχεία, ιδιαίτερα σε άζωτο, το οποίο απορροφάται από την καλλιέργεια µε αµείωτο ρυθµό, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του φυτού. Τα θρεπτικά στοιχεία, όµως, συνήθως δεν είναι σε επαρκείς ποσότητες στο έδαφος, για αυτό, για να επιτευχθούν η µέγιστη απόδοση και η βέλτιστη ποιότητα, θα πρέπει να προστεθούν συµπληρωµατικές ποσότητες µε ορθολογική λίπανση.

Η επιλογή της κατάλληλης ποσότητας λιπάσµατος είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται µε βάση τις εδαφικές ιδιότητες, τα επίπεδα θρεπτικών στο έδαφος, το είδος της προηγούµενης καλλιέργειας, τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, τις συνολικές απαιτήσεις της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, τον τύπο και την πρωιµότητα του υβριδίου, τη χρήση της καλλιέργειας (αν προορίζεται για καρπό ή ενσίρωση), καθώς και την αναµενόµενη απόδοση της καλλιέργειας του καλαµποκιού.

Ορθολογική λίπανση: Μεγαλύτερη παραγωγή, καλύτερη γεύση, μεγαλύτερο εισόδημα

Η Σηµασία του εδάφους

Η εδαφολογική ανάλυση είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την εκτίµηση των θρεπτικών στοιχείων που απαιτούνται για την καλλιέργεια και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την κατάρτιση ενός καλά σχεδιασµένου προγράµµατος λίπανσης. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι βασικές παράµετροι που επηρεάζουν την παραγωγή, την απόδοση και την ποιότητα του καλαµποκιού είναι η διαθεσιµότητα του νερού και η λίπανση.

Το άζωτο είναι το σπουδαιότερο θρεπτικό στοιχείο για το καλαµπόκι, γιατί ρυθµίζει την ανάπτυξη, την απόδοση και την ποιότητα. Αποτελεί, επίσης, βασικό συστατικό για τη σύνθεση των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων. Οι απαιτήσεις του καλαµποκιού σε άζωτο είναι ιδιαίτερα υψηλές και η έλλειψή του οδηγεί σε µείωση του αριθµού και του βάρους των σπόρων, καθώς και σε µείωση της βιοµάζας, µε αποτέλεσµα µικρότερες αποδόσεις και υποβάθµιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας. Οι µέγιστες ανάγκες του καλαµποκιού σε άζωτο είναι από την 75η έως την 90ή ηµέρα από τη βλάστηση, στο χρονικό διάστηµα δηλαδή µεταξύ της άνθισης της φόβης και των στυλών, το οποίο συµπίπτει µε τον µέγιστο ρυθµό αυξήσεως του ξηρού βάρους των φυτών. Σε αυτό το διάστηµα προσλαµβάνεται το 60%-65% της συνολικής ποσότητας αζώτου. Ωστόσο, η πρόσληψη του αζώτου συνεχίζει και µετά την 90ή ηµέρα.

Αναγκαίο το άζωτο

Ειδικότερα, υψηλές ανάγκες σε άζωτο παρατηρούνται στο στάδιο γεµίσµατος του σπόρου, και έλλειψη αζώτου σε αυτή την περίοδο οδηγεί σε σηµαντική µείωση της παραγωγής. Το σύνολο σχεδόν του αζώτου αποθηκεύεται στον καρπό, συνεπώς, µε τη συγκοµιδή, αποµακρύνεται το άζωτο που έχει προστεθεί στην καλλιέργεια. Είναι, λοιπόν, αναγκαία η εφαρµογή αζώτου σε κάθε καλλιεργητικό κύκλο. Η έλλειψη ή η ανεπάρκεια αζώτου είναι η πιο συχνή τροφοπενία που απαντά στην καλλιέργεια του καλαµποκιού. Εκδηλώνεται µε κιτρίνισµα στα κατώτερα φύλλα, που αρχίζει από την κορυφή του φύλλου και προχωράει κατά µήκος του κεντρικού νεύρου προς τη βάση του φύλλου σε σχήµα V, αφήνοντας δύο πράσινες πλευρές, ενώ σηµαντικές είναι και οι συνέπειες στον καρπό.

Ο φώσφορος είναι απαραίτητος για τη φωτοσύνθεση, την αναπνοή, τη σύνθεση υδατανθράκων, την κυτταρική διαίρεση και τη µεταφορά ενέργειας. Το καλαµπόκι εµφανίζει ψηλότερες ανάγκες σε φώσφορο στο στάδιο µεταξύ εµφάνισης της φόβης και του µεταξώµατος και στην αρχή γεµίσµατος του κόκκου. επάρκεια φωσφόρου στα πρώτα στάδια ανάπτυξης ευνοεί την άρτια ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος του φυτού. Επίσης, ο φώσφορος αυξάνει την αντοχή των φυτών στις ασθένειες και στο πλάγιασµα. Η έλλειψή του στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του φυτού έχει ως συνέπεια τη µείωση του ρυθµού αύξησης της καλλιέργειας και εκδηλώνεται µε σκοτεινό πράσινο χρώµα και εµφάνιση ρόδινης απόχρωσης στα φύλλα και στον βλαστό.

Το κάλιο απαιτείται για την ενεργοποίηση πολλών ενζύµων και συµβάλλει σηµαντικά στην υδατική ισορροπία των φυτών. Το καλαµπόκι έχει υψηλές απαιτήσεις σε κάλιο, ιδιαίτερα µεταξύ της 50ής και 80ής ηµέρας από τη σπορά, όπου προσλαµβάνεται το 75% των συνολικών αναγκών της καλλιέργειας. Τροφοπενίες καλίου παρατηρούνται συνήθως σε εδάφη µε προβλήµατα στράγγισης και σε περιόδους ξηρασίας. Η έλλειψη καλίου προκαλεί επιβράδυνση της ανάπτυξης, µείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας του φυτού και της αντίστασής του στο υδατικό στρες, ενώ συχνά προκαλεί και νανισµό. Στα φύλλα εκδηλώνεται µε περιφερειακή νέκρωση του ελάσµατος και ανοιχτό πράσινο χρώµα.

Οι επικρατέστερες ποικιλίες καλαµποκιού είναι πολύ απαιτητικές σε θρεπτικά στοιχεία, ιδιαίτερα σε άζωτο, το οποίο απορροφάται από την καλλιέργεια µε αµείωτο ρυθµό, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του φυτού.

Απαιτήσεις  σε ψευδάργυρο

Το καλαµπόκι έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ψευδάργυρο και γενικά είναι ευαίσθητο στην έλλειψή του. Θεωρείται µάλιστα ως φυτό «δείκτης» του ψευδαργύρου. O ψευδάργυρος ευνοεί την ανάπτυξη και την αύξηση της ξηράς ουσίας (βιοµάζας).

λιπανσηΗ έλλειψή του στο καλαµπόκι παρουσιάζεται περισσότερο στο βλαστικό στάδιο του φυτού και εκδηλώνεται αρχικά µε µεσονεύριο κιτρίνισµα στα ανώτερα φύλλα, ενώ όσο αυξάνεται η έλλειψή του εµφανίζονται ζώνες µε χλωρωτικές κηλίδες και το φύλλο µπορεί τελικά να πάρει ένα σχεδόν λευκό χρώµα.