ΟΣΔΕ 2023: Τα κρίσιμα βήματα της δήλωσης για την εξασφάλιση των ενισχύσεων

Ποια είναι τα SOS σημεία της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι να προσέξετε

Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣΔΕ 2023 συγκέντρωσε με τη βοήθεια στελεχών ΚΥΔ η «ΥΧ», προκειμένου όσοι παραγωγοί δεν έχουν ακόμα υποβάλει την αίτησή τους για το έτος ενίσχυσης 2023, να έχουν έναν μίνι βοηθητικό οδηγό.

Κρίσιμες ημερομηνίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή μετά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία:

α) της ΕΑΕ συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2023 στον/στη δικαιούχο.

Σημειώνεται ότι οι ποινές αυτές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 19/9/2023), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Διαγραφή

Κατόπιν αιτήματος του/της γεωργού επιτρέπεται η διαγραφή μιας ΕΑΕ στο σύνολό της. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται από τον/τη γεωργό Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια εθνική αρχή είτε στην Περιφερειακή Δ/νση, Περιφερειακή ή Νομαρχιακή Μονάδα ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής του είτε απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία, είτε μέσω του αρμόδιου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στο οποίο είχε απευθυνθεί, στην οποία αιτείται τη διαγραφή της Ενιαίας Αίτησης.

Ψηφιοποίηση αγροτεμαχίου

✱ Κατά την ψηφιοποίηση αγροτεμαχίου εντός βοσκοτοπικών ενοτήτων εντός του δικτύου NATURA 2000, επιτρέπεται η δήλωση καλλιέργειας βοσκότοπου (ΚΟΚ 9), δήλωση μόνιμης καλλιέργειας, δήλωση καλλιέργειας «6 – Αγρανάπαυση» με κωδικό ποικιλίας «3807: ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» και δήλωση καλλιέργειας «8 – Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές» με κωδικό ποικιλίας «8688: ΚΟΦΤΟΛΙΒΑΔΑ», καθώς και τα ενταγμένα στη Δράση 10.10.04 Α. Σημειώνεται ότι υπήρχε και στην προηγούμενη ΚΑΠ.

✱ Επίσης, κατά την ψηφιοποίηση αγροτεμαχίου εντός βοσκοτοπικής περιοχής μηδενικής επιλεξιμότητας (pef=0), το αγροτεμάχιο θεωρείται μη επιλέξιμο ανεξαρτήτως δηλούμενης ομάδας καλλιέργειας. Υπενθυμίζεται ότι αυτό ίσχυε μόνο για καλλιέργεια βοσκοτόπου.

✱ Κατά την ψηφιοποίηση αγροτεμαχίου εντός περιοχών στις οποίες εφαρμόστηκε η υπ’ αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ, κατά τα έτη 2016-2021, εμφανίζεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα. Πρόκειται για τις περιοχές όπου είχε εφαρμοστεί Τεχνική Λύση και ο έλεγχος αυτός υπήρχε και το 2021.

Αρδευόμενο αγροτεμάχιο

Σε αγροτεμάχιο που δηλώνεται αρδευόμενο η συμπλήρωση του φορέα άρδευσης είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη ΚΑΠ δεν ήταν για όλες τις περιπτώσεις.

ΑΤΑΚ /Μισθωτήρια/Κατοχή

1. Η συμπλήρωση της ΕΑΕ 2023 με τον ΑΤΑΚ, όπως αποτυπώνεται στη Δήλωση Ακίνητης Περιουσίας (Ε9) του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική για το έτος 2023 για το σύνολο των δηλούμενων αγροτεμαχίων. Ωστόσο, αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας (π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κ.λπ.). Οι περιπτώσεις αγροτεμαχίων χωρίς ΑΤΑΚ θα είναι αντικείμενο ειδικού ελέγχου βάσει δείγματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Η συμπλήρωση του ΑΤΑΚ είναι υποχρεωτική για αγροτεμάχια που δηλώνονται πρώτη φορά στην ΕΑΕ 2023.

3. Στις περιπτώσεις ενοικιαστηρίων αγροτεμαχίων μικρότερων από 40 στρέμματα, τα οποία προστιθέμενα αθροίζουν περισσότερα από 40 στρέμματα, δεν είναι υποχρεωτικό το ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο και θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ εξακολουθεί να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου ελέγχου της νόμιμης κατοχής χωρίς όμως να επιφέρει κυρώσεις για τον δικαιούχο. Δεν επιφέρει κυρώσεις αλλά στις περιπτώσεις ασυμφωνίας του ΑΤΑΚ με την επιλέξιμη έκταση του αγροτεμαχίου θα χρησιμοποιείται η μικρότερη ένδειξη για την οριστικοποίηση της αίτησης.

5. Όλα τα μισθωτήρια πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των ενδιαφερόμενων μερών μέσω gov.

6. Παραστατικά χρήσης για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο, ισχύουν, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο

7. Από το έτος 2022 λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του λειτουργούντος Κτηματολογίου όπου εμφανίζονται κύριοι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Στις περιπτώσεις που ψηφιοποιημένο αγροτεμάχιο εμπίπτει εντός των ανωτέρω αναφερόμενων περιοχών, ο δηλών ενοικιαστής υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΑΕ μέχρι το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας συγκεκριμένη βεβαίωση.

8. Ισχύει η 31η Μαΐου ως ημερομηνία απόδειξης της νόμιμης κατοχής του αγροτεμαχίου.

Εθνικό Απόθεμα

Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάμει δικαιούχοι Εθνικού Αποθέματος 2023 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/ες γεωργοί που κατείχαν μόνο μισθωμένα δικαιώματα το 2015.

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Δικαιούχοι της αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

✱ Ενεργοί γεωργοί που λαμβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης σε οποιαδήποτε αγρονομική περιφέρεια ανεξαρτήτως αριθμού δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης, αξίας, όμως άνω των 150 ευρώ πριν της επιβολής οποιονδήποτε κυρώσεων εξαιρουμένων των νήσων Αιγαίου πελάγους, τα οποία απέκτησαν είτε από την περίοδο αναφοράς 2015-2022 είτε με μεταβίβαση δικαιωμάτων είτε από το Εθνικό Απόθεμα κατά το έτος 2023.

✱ Δεν απαιτείται παραγωγή για τη λήψη της συγκεκριμένης εισοδηματικής στήριξης.

✱ Οι εκμεταλλεύσεις των δικαιούχων ανά μεμονωμένη αγρονομική περιφέρεια διαθέτουν επιλέξιμες εκτάσεις που κυμαίνονται: ΠΕ1 Βοσκοτόπων από 1 εκτάριο έως 17 εκτάρια, ΠΕ2 Αρόσιμων από 2 εκτάρια έως 11 εκτάρια, ΠΕ3 Μόνιμων Καλλιεργειών από 1 εκτάριο έως 4 εκτάρια.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο/η γεωργός δηλώνει εκτάσεις σε περισσότερες των μία αγρονομικών περιφερειών για να τύχει της αναδιανεμητικής ενίσχυσης στις περιφέρειές του, πρέπει τουλάχιστον μια εκ των τριών περιφερειών να βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων και βάσει εφαρμογής του συντελεστή ισοδυναμίας στο σύνολο των αγρονομικών περιφερειών να μην ξεπερνούν τα 17 ισοδύναμα εκτάρια.

Οι εν λόγω επιλέξιμες εκτάσεις πρέπει να διαθέτουν καλλιέργειες που ενεργοποιούν δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης ανεξάρτητα από το αν ο παραγωγός έχει δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης για το σύνολο της εκμετάλλευσής του.

Βοσκοτόπια/Δικαιώματα

Σε περίπτωση εκτάσεων βοσκοτόπων σε παραγωγή και βοσκοτόπων σε καλή γεωργική κατάσταση, που δηλώνονται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων, εάν διαπιστωθεί ότι το ζωικό κεφάλαιο είναι μικρότερο από 0,7 ΜΜΖ/ha και 0,2ΜΜΖ/ha αντίστοιχα, οι εν λόγω εκτάσεις είναι μη επιλέξιμες για τη χορήγηση δικαιωμάτων ΠΕ1 κατά αναλογία.