ΠΑΑ: Νέα δράση ύψους 25 εκατ. ευρώ για την χοιροτροφία – Με βάση την ΕΑΕ 2022 οι αιτήσεις στήριξης

Οι αιτήσεις στήριξης θα πραγματοποιηθούν βάσει της ΕΑΕ έτους 2022

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 2ο εξάμηνο του έτους 2022, το ΥΠΑΑΤ προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση Πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών» του Μέτρου 14 «Καλή Μεταχείριση των Ζώων», του ΠΑΑ.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 (έτος αναφοράς).

Σκοπός του Υπομέτρου είναι η προαγωγή της ευζωίας – καλής μεταχείρισης των παραγωγικών ζώων, στον τομέα της χοιροτροφίας, στο επίπεδο της εκτροφής αυτών, με ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των προβλεπόμενων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. Ο κύριος στόχος από την εφαρμογή του συγκεκριμένου Υπομέτρου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Χοίρων, στην Ελληνική εκτροφή, που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς και στην υγεία των ζώων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης, για την ένταξη στο Υπομέτρο, είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 καθώς και η υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή μέσω του ΟΠΣ-Κτηνιατρικής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης για την χοιροτροφία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα 25 εκατομμύρια €.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ οι ενισχύσεις αφορούν την εφαρμογή συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων, οι οποίες παρέχουν αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής στους τομείς νερό, ζωοτροφές, συνθήκες σταβλισμού και πρακτικές που αποφεύγουν των ευνουχισμό των ζώων και ανέρχονται:

 • Για τις χοιρομητέρες: 54,5 €/ζώο
 • Για τα λοιπά χοιρινά: 7,5 €/ζώο

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Υπομέτρου 14.1 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ.
  104/7056/21.1.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 147), όπως ισχύει
 • είναι κάτοχοι χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και προβαίνουν στη διενέργεια και
  κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον
  Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και την αριθμ. 297286/05.8.2005 (Β΄1170) ΚΥΑ. Κατά την χρονική περίοδο των αιτήσεων στήριξης, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα προβούν
  σε έκτακτη απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής τους στο ΟΠΣ –
  Κτηνιατρικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της σχετικής ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ και
  σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από την Δ/νση Προστασίας των Ζώων,
  Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έκτακτη ψηφιακή απογραφή για τις ανάγκες του Υπομέτρου 14.1 είναι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, δεν αντικαθιστά και δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την τακτική ετήσια
υποχρέωση απογραφής στο ΟΠΣ – Κτηνιατρικής. Σε περίπτωση που υποψήφιος
δικαιούχος δεν προβεί σε έκτακτη ηλεκτρονική απογραφή τότε δεν είναι δυνατή η ένταξη
στο Υπομέτρο.

 • δηλώνουν τα ζώα της χοιροτροφικής τους εκμετάλλευσης και τις σταβλικές
  εγκαταστάσεις στην ΕΑΕ του έτους 2022,
 • η κτηνοτροφική εκμετάλλευση, λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το ν.4056/2012, όπως
  αυτός ισχύει. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται με την ύπαρξη σε ισχύ άδειας
  λειτουργίας ή άδειας εγκατάστασης ή έγκριση λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας
  ή άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄/2012).
 • εφαρμόζουν στη χοιροτροφική τους εκμετάλλευση σύστημα ομαδικού σταβλισμού
  σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/120/ΕΚ,

  Δεν είναι επιλέξιμες κατά την ένταξη:

 • οι εκμεταλλεύσεις κάτω των 50 χοιρομητέρων,
 • οι μεικτές ή/και αγελαίες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις,
 • οι αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε τμήμα της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης.

Δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι, όσοι είναι ενταγμένοι με ζωικό κεφάλαιο χοιρινών στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», για την ίδια κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την Προδημοσίευση της Πρόσκλησης