Στον πάγο 5+2 προγράμματα ενίσχυσης στον μεταποιητικό τομέα

Άγνωστο το χρονοδιάγραμμα των προκηρύξεων

Αδρανή εξακολουθούν να παραμένουν προγράμματα ενίσχυσης του Τομέα Μεταποίησης, στο πλαίσιο τόσο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, όσο και του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για 8 προγράμματα, από τα οποία τα 2 έχουν προδημοσιευτεί και υπάγονται στον αναπτυξιακό, και άρα η προκήρυξή τους προηγείται. Πάντως, προς το παρόν δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη οι στοχεύσεις για τους επόμενο χρονικό διάστημα.

Επενδυτικά κίνητρα

Το ένα αφορά το καθεστώς ενισχύσεων «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ», με στόχο την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών.

Ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων θεωρούνται όσες πληρούν κάποιο από τα ακόλουθα κριτήρια: εξωστρεφείς, καινοτόμες, ανεξάρτητες μικρομεσαίες που συγχωνεύονται, επιχειρήσεις που έχουν αυξήσει την απασχόλησή τους κατά 10% και πλέον την τελευταία τριετία, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Αγροδιατροφής, βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές κ.ά.

Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, για όλες τις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων και δικαιούχων. Το καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» έχει στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου για την διευκόλυνση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άνω των 20 εκατ. ευρώ), με την προϋπόθεση ότι δημιουργούν τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας ανά 1 εκατ. ευρώ επιλέξιμης επένδυσης. Στον αρχικό προγραμματισμό αναμενόταν και Β’ κύκλος.

Άλλα μέτρα που αναμένονται

Δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» με προϋπολογισμό 54 εκατ. ευρώ. Μέσω της δράσης θα δοθεί ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους, άνω των 45 ετών, που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 15.000 ευρώ – 60.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης στο 65%.

Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ. Στόχος ο μετασχηματισμός της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της χώρας. (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων κ.ά.). Βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η επιδοτούμενη οικονομική δραστηριότητα και όχι η υφιστάμενη. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000-3.000.000 ευρώ.

Δράση «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Υφιστάμενων και Νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ)». Αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 31,2 εκατ. ευρώ.

Δράση «Αναβάθμιση εταιρειών franchising», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Στόχος είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.

Δράση «Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας» για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας» με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών – βιομηχανικών υποδομών και υποδομών logistics στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες θα ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες και ταυτόχρονα θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.