Περίληψη 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιόλαδου ΣΕΒΙΤΕΛ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιόλαδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) που υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΚΑΛΕΙ
εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) από 12 περιφέρειες της χώρας1 να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης2 και πιστοποίησης της παραπάνω πράξης.
Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 981 εργαζομένων  του ιδιωτικού τομέα μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, στη βάση 5  αντικειμένων κατάρτισης (Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων, Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου, Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών Προϊόντων, Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων, Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών προϊόντων) διάρκειας 80 ή 100 ωρών με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης. Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθέντων από τα προγράμματα,  προσόντων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.
Συγκεκριμένα η παρούσα 2η πρόσκληση αφορά τη συμμετοχή 491 εργαζομένων αποκλειστικά  του ιδιωτικού τομέα στην Πράξη « ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 116 από 09-07-2020 1ηςπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η αναλυτική 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΣΕΒΙΤΕΛ www.sevitel.gr.
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://elaiotexnia.sevitel.gr/, ξεκινά  την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 ώρα 15:00 και λήγει τη  Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00. Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΣΕΒΙΤΕΛ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email:  [email protected]
 

1 Εξαιρείται η Περιφέρεια Κρήτης για την οποία ο εγκεκριμένος αριθμός ωφελουμένων καλύφθηκε στο πλαίσιο της 1η πρόσκλησης
2 Όλα τα προγράμματα  επιδοτούνται για τους συμμετέχοντες με 5€ (μικτά) ανά ώρα παρακολούθησης της κατάρτισης