Πήρε ξανά μπρος το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ), με συνολικούς πλέον δημόσιους πόρους 61,5 εκατ. ευρώ, αφού διατέθηκαν πρόσθετοι πόροι ύψους 40 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο διαμορφώνει συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους έως 107 εκατ. ευρώ.

Σκοπός του είναι η χορήγηση μικρών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου Κεφαλαίου Κίνησης υπό την προϋπόθεση υλοποίησης επένδυσης, για την ενίσχυση τόσο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όσο και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν, επίσης, γεωργικό.

Ο στόχος του Ταμείου υλοποιείται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Στις 28 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφών των Επιχειρησιακών Συμφωνιών με τις επτά συνεργαζόμενες τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Παγκρήτια, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων). Αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη κιόλας ημέρα το Ταμείο είναι διαθέσιμο στην αγορά για υποβολή αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Know Your Customer (ΚΥC) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB.

Στο κείμενο που ακολουθεί, περιλαμβάνονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων, όπως αυτές δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ποιους αφορά το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας;

Το Ταμείο αφορά ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων.

Ποιο είναι το σχήμα συγχρηματοδότησης;

H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου είναι κατά 50% άτοκα από το Ταμείο και κατά 50% από τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, δημιουργώντας μόχλευση των δημόσιων πόρων.

Ποιες Δράσεις υποστηρίζει το νέο Ταμείο;

Οι Δράσεις που υποστηρίζει το Ταμείο είναι οι 4.1 και 4.2. Πιο συγκεκριμένα:

α) Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί μέσω της Δράσης 4.1.4 («Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης με χρηματοδοτικά εργαλεία»).

β) Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, στην εμπορία ή/και στην ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί μέσω της Δράσης 4.2.4 («Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, στην εμπορία και στην ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικά προϊόντα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) με χρηματοδοτικά εργαλεία»).

 Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση;

  •  100% επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα δύο έτη του δανείου, εφόσον κατά την επιδοτούμενη περίοδο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, μεγαλύτερες των 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση από τον χρόνο εκτοκισμού της δόσης του δανείου σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση. Για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, επιτυγχάνεται 50% μείωση του επιτοκίου λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης (η Εισφορά Ν.128/75, καθώς και τυχόν τόκοι υπερημερίας δεν επιδοτούνται).
  • Επιχορήγηση 300 ευρώ/ΑΦΜ για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring) μέσω συμβουλευτικών εταιρειών, οι οποίες θα συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα. Η εν λόγω παροχή είναι προαιρετική για την επιχείρηση.

Ποιο είναι το ποσοστό ανάληψης κινδύνου;

Το Ταμείο και το πιστωτικό ίδρυμα θα καλύψουν, κατ’ αναλογία της συνεισφοράς, τον κίνδυνο κάθε δανείου. Έτσι, το Ταμείο θα καλύψει κατά 50% το ύψος των ζημιών του εναπομείναντος κεφαλαίου και το πιστωτικό ίδρυμα θα καλύψει κατά 50% το ύψος των ζημιών του εναπομείναντος κεφαλαίου.

Ποιο είναι το ύψος του κεφαλαίου κίνησης που μπορεί να δοθεί με Χρηματοδοτικό Εργαλείο (ΧΕ) μέσω του Ταμείου και ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες του κεφαλαίου κίνησης;

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 άρθρο 45(5), όταν παρέχεται στήριξη μέσω χρηματοδοτικού μέσου που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να αποτελέσει επιλέξιμη δαπάνη. Η εν λόγω επιλέξιμη δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ ή το 30% του συνολικού ποσού της επιλέξιμης δαπάνης για την επένδυση, όποιο από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο.

Στο πλαίσιο του άρθρου 45(5) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ως επιλέξιμη δαπάνη για την επένδυση θεωρείται οποιαδήποτε δαπάνη που λαμβάνει στήριξη μέσω του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, οποιαδήποτε δαπάνη που λαμβάνει στήριξη μέσω επιχορήγησης ή ΧΕ.

Τι αφορά η δανειακή σύμβαση;

Η δανειακή σύμβαση θα αφορά επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), το οποίο περιλαμβάνει:

  •  Επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία με δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης ανεξάρτητη της επένδυσης, ή
  • κεφάλαιο κίνησης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό επενδυτικές δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής έχει λάβει ήδη επιχορήγηση ως δικαιούχος του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 (Μέτρο 4.1 και Μέτρο 4.2 του ΠΑΑ). Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται μόνο να αποδείξει ο επενδυτής ότι όντως έχει πραγματοποιήσει επενδυτικές δαπάνες μέσω επιχορήγησης.

Σε κάθε περίπτωση, στο επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβάλει η επιχείρηση θα πρέπει να δικαιολογούνται η χρήση, το ύψος και η φύση των δαπανών του κεφαλαίου κίνησης σε σχέση με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης και, στη συνέχεια, θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα παραστατικά δαπανών (π.χ. τιμολόγια, εξοφλήσεις λογαριασμών) ότι το ποσό του δανείου του Ταμείου χρησιμοποιήθηκε πράγματι για δαπάνες του κεφαλαίου κίνησης.

Ποιο δύναται να είναι το ύψος των δανείων;

Δάνεια από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ.

Τι διάρκεια δύναται να έχει το δάνειο;

Από 24 έως 84 μήνες (συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την τροποποίηση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Ταμείου, η μέγιστη διάρκεια του Ταμείου αυξάνεται από πέντε σε επτά έτη.

Παρέχεται περίοδος χάριτος;

Έως 24 μήνες.

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής για παραπάνω από ένα αίτημα δανειοδότησης;

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι, αθροιστικά, τα αιτήματα αυτά δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ανώτατο όριο των 25.000 ευρώ.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες μορφές δανείων;

Δάνεια τακτής λήξεως. Η συχνότητα αποπληρωμής και το ύψος της δόσης κεφαλαίου καθορίζεται στη σύμβαση μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και της επιχείρησης.

Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί αναφορικά με την υπογραφή της εκάστοτε δανειακής σύμβασης;

Ναι, η σύμβαση του δανείου θα πρέπει να έχει υπογραφεί από την επιχείρηση εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την έγκριση της αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα θωρείται ακυρωτέα.

Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί αναφορικά με τις εκταμιεύσεις δανείων/της επιχορήγησης;

α) Ναι, η πρώτη εκταμίευση του δανείου στην επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης δανείου. Σε περίπτωση τμηματικών καταβολών, η ολική εκταμίευση του δανείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια δώδεκα μηνών.

β) Ναι, η αίτηση επιχορήγησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια δώδεκα μηνών από την α’ εκταμίευση του δανείου.

Τι τιμολογιακή πολιτική ακολουθείται και τι εξασφαλίσεις απαιτούνται;

Το οικονομικό πλεονέκτημα της συνεισφοράς του Ταμείου προς το χρηματοδοτικό μέσο μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στις επιχειρήσεις με τη μορφή μείωσης του επιτοκίου.

  •  Το επιτόκιο της συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος καθορίζεται με βάση το επιτόκιο της αγοράς (δηλαδή, σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί το πιστωτικό ίδρυμα).
  • Το επιτόκιο της συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος για τα πρώτα δύο έτη του δανείου, κατά τα οποία αυτό επιδοτείται πλήρως, θα είναι σταθερό και δεν θα υπερβαίνει το 7%. Το ποσοστό του κεφαλαίου του δανείου που συγχρηματοδοτείται από την ΕΑΤ δεν θα επιβαρύνεται με επιτόκιο.
  •  Η εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,60% ή 0,12% ανάλογα με τη δραστηριότητα, εφαρμόζεται μόνο στο μέρος των κεφαλαίων που εισφέρει το πιστωτικό ίδρυμα. Η τελική επιβάρυνση ανέρχεται σε 0,30% ή 0,06%, ανάλογα με τη δραστηριότητα για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις και σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ποιο είναι το διαχειριστικό κόστος;

Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο επιβαρύνει τον δανειολήπτη. Αποτελεί εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) καταβαλλόμενο κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και δεν θα υπερβαίνει τα 250 ευρώ.

 Πού υποβάλλονται τα αιτήματα;

Για την ένταξη στο Ταμείο, η υποψήφια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση:

α) Στην πλατφόρμα KYC της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα πιστωτικά ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτή, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος λάβει μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/, όπου αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας το πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.