Πλατφόρμα διαχείρισης των περιβαλλοντικών δεδομένων διαθέσιμη στους αγρότες

Ο τεράστιος όγκος περιβαλλοντικών δεδομένων που είναι διαθέσιμος, τόσο στους αγρότες, όσο και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, μπορεί να γίνει πολλές φορές μη διαχειρίσιμος.

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο LANDSUPPORT ανέπτυξε μια εύχρηστη διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδυάζει δεδομένα δορυφόρου, drone και τηλεπισκόπησης, βοηθώντας τους αγρότες και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να πάρουν τις σωστές περιβαλλοντικές αποφάσεις.

Το σημείο εκκίνησης του έργου ήταν ότι οι τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας δεν χρειάζονται μόνο πρόσβαση σε πληροφορίες, αλλά και ισχυρή επιχειρησιακή υποστήριξη για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα αυτά είναι κατανοητά και μπορούν να γίνουν πράξη στο χωράφι.

Στην πλατφόρμα που δημιουργήθηκε, τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία, μέσω της χρήσης μοντέλων και καθίστανται προσβάσιμα και κατανοητά μέσω της ανάπτυξης περισσότερων από 100 επιχειρησιακών εργαλείων.

Επίσης, μεταβλητές που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως οι ποσότητες των ρύπων στα εδάφη, λαμβάνονται υπόψη χρησιμοποιώντας τρέχοντα και μελλοντικά σενάρια για το κλίμα. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της ομώνυμης ιστοσελίδας του προγράμματος.