Πώς ενισχύεται η κτηνοτροφία με τη νέα ΚΑΠ

Οικολογικά Σχήµατα, Μέτρα Πρώτου και Δεύτερου Πυλώνα

της Ειρήνης Προδρομίδου, Γεωπόνου, στελέχους Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Έργων GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η κτηνοτροφία αποτελεί για τη χώρα μας έναν από τους σημαντικότερους τομείς, τόσο για την οικονομική όσο και για την περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών μας περιοχών. Στο νέο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, έχουν σχεδιαστεί παρεμβάσεις που στοχεύουν στη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο τη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την παραγωγή υγιεινών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρεμβάσεις – ενισχύσεις για τους Έλληνες κτηνοτρόφους προβλέπονται και στον Πυλώνα Ι (Άμεσες Ενισχύσεις), αλλά και στον Πυλώνα ΙΙ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Πυλώνας Ι

Στον Πυλώνα I, οι παρεμβάσεις που αφορούν τους κτηνοτρόφους είναι η γνωστή παρέμβαση της Βασικής Ενίσχυσης, η Αναδιανεμητική Ενίσχυση (νέα ενίσχυση), η Ενίσχυση των Νέων Γεωργών και, τέλος, οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις. Στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις έχουν προστεθεί δύο νέες ενισχύσεις, που αφορούν τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση για σφάγιο 11-12 μηνών και τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση για σφάγιο 14-24 μηνών.

Η επιδότηση για την πρώτη κατηγορία ανέρχεται στα 200 ευρώ/ζώο, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία στα 250 ευρώ/ζώο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραπάνω ενίσχυση είναι η εκτροφή των μόσχων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση τουλάχιστον πέντε μήνες πριν από τη σφαγή.

Στον Πυλώνα I, στο νέο ΣΣ ΚΑΠ, έχουμε την προσθήκη νέων και καινοτόμων παρεμβάσεων, τα Οικολογικά Σχήματα, τα οποία στηρίζουν έμπρακτα τους αγρότες και παράλληλα συμβάλλουν στον στόχο για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις που αφορούν τους κτηνοτρόφους είναι οι εξής:

✱ Π1-31.7 «Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών συστημάτων»:

Σε αυτή την παρέμβαση, σε πρώτη φάση θα ενεργοποιηθούν δύο δράσεις. Η πρώτη Δράση «31.7-Β Μετακίνηση από υποβαθμισμένους βοσκοτόπους» αφορά την ενίσχυση των κτηνοτρόφων για τη μετακίνηση του ζωικού του κεφαλαίου (βοοειδή, αίγες, πρόβατα) σε ορεινές βοσκήσιμες γαίες για τουλάχιστον τέσσερις μήνες. Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στα 65 ευρώ/εκτάριο για αίγες και πρόβατα και 55 ευρώ/εκτάριο για τα βοοειδή.

Η δεύτερη Δράση «31.7-Δ Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους» συνίσταται στην ενίσχυση για την κατάρτιση και την εφαρμογή προγράμματος κατάλληλου εμπλουτισμού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου, σε συνεργασία με σύμβουλο, έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στα μηρυκαστικά και να μειωθεί η χρήση αντιβιοτικών. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στα 30 ευρώ/εκτάριο (βοοειδή & αιγοπρόβατα).

✱ Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας & Κτηνοτροφίας»:

Η παρέμβαση αυτή αφορά την ενίσχυση για τη διατήρηση μεθόδων βιολογικής κτηνοτροφίας στα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή. Τα ποσά ενίσχυσης είναι 247 ευρώ/εκτάριo για τα αιγοπρόβατα, 280 ευρώ/εκτάριo για τα βοοειδή κρεατοπαραγωγής-μεικτής κατεύθυνσης και 347 ευρώ/εκτάριo για τα βοοειδή γαλακτοπαραγωγής.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σύμβασης με φορέα Πιστοποίησης, καθώς και το πιστοποιητικό traces που εκδίδεται από τον φορέα μετά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο του παραγωγού. Η παρέμβαση αυτή δεν είναι συμβατή σε επίπεδο αγροτεμαχίου με οποιαδήποτε άλλη οικολογική παρέμβαση των Οικολογικών Σχημάτων, με την παρέμβαση «Π3-70-2.1 – Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεο-εισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)» και με οποιαδήποτε δράση του Μέτρου 10 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» και του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Πυλώνας II

Στον Πυλώνα IΙ, οι παρεμβάσεις της αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν τους κτηνοτρόφους είναι οι εξής:

✱ Π3-70-1.5 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων φυλών»:

Η παρέμβαση αυτή έχει ως στόχο τη στήριξη των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων. Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους παραγωγούς για το διαφυγόν εισόδημα, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων της συγκεκριμένης παρέμβασης. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται από 394 έως 629 ευρώ/ΜΖΚ/έτος και είναι ανάλογο του είδους εκτροφής.

✱ Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)»:

Η παρέμβαση αυτή αφορά την ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές στην κτηνοτροφία. Τα ποσά ενίσχυσης είναι 257 ευρώ/εκτάριo για τα πρόβατα, 232 ευρώ/εκτάριo για τις αίγες, 281 ευρώ/εκτάριo για τα βοοειδή κρεατοπαραγωγής-μεικτής κατεύθυνσης και 350 ευρώ/εκτάριo για τα βοοειδή γαλακτοπαραγωγής.

✱ Π3-70-1.6 «Ενισχύσεις για την ανάληψη πρόσθετων γεωργο-περιβαλλοντικών υποχρεώσεων από τους μελισσοκόμους για την προστασία των μελισσοσμηνών και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας»:

Η παρέμβαση αυτή αφορά τη μετατροπή της εκτροφής σε βιολογική για τους μελισσοκόμους, με εξαετή δέσμευση. Το ύψος ενίσχυσης είναι ανάλογο του πλήθους των κυψελών και δύναται να φτάσει τα 10.000 ευρώ/έτος για παραγωγούς που έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από 300 κυψέλες.

✱ Π3-73-3.5 «Προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στην Κτηνοτροφία»:

Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, αλλά και της διατήρησης των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Δικαιούχοι της παρέμβασης είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, ενώσεις, συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά όργανα με μέσο ετήσιο ποσό ενίσχυσης 81.000 ευρώ/πράξη/έτος.

✱ Π3-73-3.1 «Καλή μεταχείριση (ευζωία) των παραγωγικών ζώων»:

Η παρέμβαση αυτή αφορά σε ενισχύσεις για συγκεκριμένες ενέργειες-δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων σε επίπεδο διατροφής, συνθήκες σταβλισμού και υγείας. Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται από 122 έως 496 ευρώ/ΜΖΚ αναλόγως της δράσης και του είδους της εκτροφής.

✱ Π3-73-3.2 «Μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην αιγοπροβατοτροφία»:

Η παρέμβαση αυτή αφορά την ενίσχυση της πρόληψης και τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών στα αιγοπρόβατα. Η ετήσια ενίσχυση ανέρχεται στα 13,42 ευρώ/κεφαλή.

✱ Π3-73-2.4 «Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων»:

Η παρέμβαση αυτή αφορά επενδύσεις βιοασφάλειας. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% και επιλέξιμες δαπάνες είναι τα συστήματα εξαερισμού, συστήματα παρακολούθησης ζώων, συστήματα ψύξης, θέρμανσης και αερισμού, καθώς και αντικατάσταση/επισκευή δαπέδων & περιφράξεων. Το μέγιστο ύψος του επενδυτικού ορίζεται στα 250.000 ευρώ.

✱ Π3-73-2.8 «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ευζωίας των παραγωγικών ζώων»:

Η παρέμβαση αυτή αφορά επενδύσεις ευζωίας, με στόχο τη βελτίωση συνθηκών ευζωίας, μείωση των ασθενειών και μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών. Το μέγιστο ύψος του επενδυτικού ορίζεται στα 750.000 ευρώ.

Άλλες παρεμβάσεις

Σημαντικές παρεμβάσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η παρέμβαση Π3-73.2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα», η παρέμβαση Π3-73-1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», και η παρέμβαση Π3-77.1.1 «Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών & Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον τομέα της Γεωργίας», προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

✱ Η παρέμβαση των Σχεδίων Βελτίωσης αφορά επενδύσεις για κτηριακές εγκαταστάσεις (αποθήκες, στάβλους) και μηχανήματα & εξοπλισμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με ποσοστό ενίσχυσης από 40% έως 70%.

✱ Η παρέμβαση των Νέων Γεωργών αφορά την ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης σε νέους κτηνοτρόφους, με ποσό ενίσχυσης από 40.000 ευρώ έως 42.500 ευρώ.

✱ Η παρέμβαση της σύστασης Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών στοχεύει στην ενθάρρυνση των γεωργών – κτηνοτρόφων να συστήσουν/συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν την θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής. Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες ζωικής παραγωγής είναι οκτώ με ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής τα 100.000 ευρώ και για τις οργανώσεις παραγωγών είναι 20 για τη ζωική παραγωγή με ελάχιστη αξία παραγωγής 300.000 ευρώ.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023