Πώς μία σωστή λίπανση «απογειώνει» την απόδοση των σιτηρών

✱ Ο πλήρης οδηγός για σωστή και κατάλληλη λίπανση των σιτηρών από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ✱ Η ουσιαστική βοήθεια που προσφέρουν τα NutrActive©, Ωmega© fert, Opera© και Nutrammon και Nitrocan, προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για την ελληνική γη

Για να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των σύγχρονων ποικιλιών των χειμερινών σιτηρών, απαιτούνται ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες και, το κυριότερο, επάρκεια θρεπτικών στοιχείων. Τα ειδικά για την ελληνική γη προϊόντα της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ εξασφαλίζουν την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών και υψηλές στρεμματικές αποδόσεις.

Θρεπτικές απαιτήσεις των σιτηρών

Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων σε καρπό και την διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, ανάλογα με το φυτικό είδος, την ποικιλία και το ύψος των βροχοπτώσεων, τα σιτηρά απαιτούν τις ακόλουθες λιπαντικές μονάδες (πίνακας 1).

1. Λιπαντικές μονάδες (kg/στρ.)

Φυτικό είδος

N

P2O5

K2O*

Μαλακό σιτάρι

15 – 18

5 – 8

5 – 8

Σκληρό σιτάρι

14 – 16

4 – 6

5 – 6

Κριθάρι

8 – 12

4 – 5

4 – 5

 

Τα κρίσιμα θρεπτικά στάδια των σιτηρών

Στα σιτηρά, η εύρωστη ανάπτυξη των φυτών και οι υψηλές στρεμματικές αποδόσεις σε καρπό προϋποθέτουν την ικανοποιητική τροφοδοσία της καλλιέργειας με Άζωτο και Φώσφορο. Όταν τα συγκεκριμένα στοιχεία βρίσκονται σε επάρκεια σε συγκεκριμένα στάδια της ανάπτυξης, τότε συμβάλλουν καταλυτικά στην εξέλιξη της καλλιέργειας και επηρεάζουν καθοριστικά τόσο την ποιότητα, όσο και το ύψος της παραγωγής.

● Από τη σπορά έως την έναρξη του αδελφώματος, το Άζωτο και ο Φώσφορος ευνοούν την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος και προάγουν την απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και το γέμισμα του καρπού σε μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης.

● Στο αδέλφωμα, το Άζωτο και ο Φώσφορος προωθούν τον σχηματισμό παραγωγικών αδελφιών, αυξάνουν τον αριθμό των στάχυων και την ολική φυλλική επιφάνεια ανά στρέμμα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλή παραγωγικότητα της καλλιέργειας.

● Στο καλάμωμα, η επάρκεια Αζώτου βοηθά τα αδέλφια να επιζήσουν, αυξάνει τον αριθμό των στάχυων ανά στρέμμα και τον αριθμό των κόκκων ανά στάχυ, επιμηκύνει τον χρόνο ζωής των φυτών και αυξάνει την παραγωγή καρπού.

● Στο ξεστάχυασμα, το Άζωτο παρατείνει τον χρόνο ζωής και τη δραστηριότητα των φύλλων, αυξάνει το βάρος των κόκκων και την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη και βελτιώνει την ποιότητα της παραγωγής, ειδικά στο σκληρό σιτάρι.

* Η προσθήκη Καλίου και άλλων θρεπτικών στοιχείων στα ελληνικά εδάφη
συνιστάται μόνον εφόσον υπάρχει διαπιστωμένη έλλειψή τους.

Βασική λίπανση

Χωρίς την επάρκεια θρεπτικών στοιχείων είναι αδύνατο να επιτύχουμε υψηλές αποδόσεις σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας. Για αυτό και η βασική λίπανση θεωρείται απολύτως απαραίτητη. Για την ποσότητα και τον τύπο του λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η δομή του εδάφους, το ύψος και η κατανομή των ετήσιων βροχοπτώσεων της περιοχής.

Χορηγείται όλη η ποσότητα του απαιτούμενου Φωσφόρου (3-6kg/στρ.) και το 1/2 ή το 1/3
(5-8kg/στρ.) του συνολικού Αζώτου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για τον σχηματισμό των οργάνων (φύλλα – ρίζα), να εξασφαλιστεί η εύρωστη ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να ευνοηθεί ο σχηματισμός αδελφιών στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξης.

Η προσθήκη Αζώτου κατά τη βασική λίπανση είναι πρωταρχικής σημασίας στις ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας μας, καθώς η συχνή ανομβρία της άνοιξης μειώνει, πολλές χρονιές, την αποτελεσματικότητα της επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης.

Επειδή ο ρυθμός πρόσληψης των θρεπτικών στοιχείων στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας είναι αργός, συνιστάται η εφαρμογή λιπασμάτων πλούσια σε Αμμωνιακό ή Σταθεροποιημένο Αμμωνιακό Άζωτο (Opera – Ωmega fert – NutrActive), ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες λόγω έκπλυσης (πίνακας 2).

2. Λίπανση των Σιτηρών

Τύπος Λιπάσματος

Στάδιο
εφαρμογής

Δόση*
(kg/στρ.)

Ωmega fert 15-25-0 (+29)

Ωmega fert 16-20-0 (+32)

Ωmega fert 18-18-0 (+38) +0,1Cu

Ωmega fert 18-23-0 (+23)

Ωmega fert 20-20-0 (+22)

NutrActive 20-10 20-10-0 (+20)

NutrActive smart 24-12-0 (+20)

Opera NP Mycofert 8-22-0 (+22) +5CaO

Opera NP Mycofert 10-25-0 (+20)

Opera NP Mycofert 20-10-0 (+20)

Βασική
λίπανση

(σπορά)

25 – 30 kg

* Οι δόσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για τη λίπανση των καλλιεργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Επιφανειακή λίπανση

Με την επιφανειακή λίπανση χορηγείται το υπόλοιπο της συνολικής ποσότητας του Αζώτου, σε μία ή δύο δόσεις, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας. Στο μαλακό σιτάρι συνιστάται η εφάπαξ εφαρμογή της επιφανειακής λίπανσης κατά το στάδιο του αδελφώματος, ενώ στο σκληρό σιτάρι μπορεί να γίνει και μια επιπλέον εφαρμογή λίγο πριν από το ξεστάχυασμα, για την αύξηση της παραγωγής και για τη βελτίωση της ποιότητας. Οι απαιτήσεις σε Άζωτο και η ακριβής εποχή εφαρμογής της επιφανειακής λίπανσης καθορίζονται από την πυκνότητα των φυτών ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

● Σε χωράφια με χαμηλή πυκνότητα φυτών απαιτείται πρώιμη αζωτολίπανση (πριν ή κατά την έναρξη του αδελφώματος) με υψηλά επίπεδα Αζώτου, ώστε να ενισχυθεί ο αριθμός των αδελφιών.

● Σε χωράφια με υψηλή πυκνότητα φυτών απαιτείται οψιμότερη (μετά τα μέσα του αδελφώματος) και συντηρητικότερη αζωτούχος λίπανση, ώστε να αποφευχθεί η ευπάθεια στις ασθένειες και το πλάγιασμα.

Συνιστάται η χρήση των λιπασμάτων Nutrammon και Nitrocan, που έχουν ισορροπημένη σχέση μεταξύ Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου και εξασφαλίζουν τόσο την άμεση όσο και τη μακροπρόθεσμη τροφοδοσία της καλλιέργειας.

Ειδικότερα στις πρώιμες εφαρμογές, πριν και κατά την περίοδο του αδελφώματος, συνιστάται η χρήση των λιπασμάτων ΝutrActive και Ωmega 26N, που επιτρέπουν την εφάπαξ εφαρμογή του επιφανειακού Αζώτου, σε μια δόση, και εξασφαλίζουν επαρκή τροφή στα φυτά, ακόμη και στα τελευταία κρίσιμα στάδια του ξεσταχυάσματος και του γεμίσματος των κόκκων, αυξάνοντας καθοριστικά την παραγωγή (πίνακας 3).

3. Λίπανση των Σιτηρών

Τύπος Λιπάσματος

Στάδιο
εφαρμογής

Δόση*
(kg/στρ.)

NutrActive 27N 27-0-0 (+27)

Ωmega 26N 26-0-0 (+29)

Fertammon 26 26-0-0 (+29)

Nutrammon 34,5-0-0

Nutrammon 33,5-0-0

Nitrocan 26-0-0

U-Flex 400 40-0-0 (+14)

Urea-S 40N 40-0-0 (+14)

Επιφανειακή
λίπανση

(πριν ή κατά
την διάρκεια
του αδελφώματος)

20 – 30 kg

* Οι δόσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Για τη λίπανση των καλλιεργειών είναι σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η συμβουλή των τοπικών γεωπόνων.

Τα «συν» των NutrActive σε βασική και επιφανειακή λίπανση

● Παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης.

● Ολοκληρωμένη θρέψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας σε κάθε στάδιο ανάπτυξης.

● Αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων και ελαχιστοποίηση των απωλειών από έκπλυση και εξαέρωση.

● Καλύτερη πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων, ευελιξία στον χρόνο εφαρμογής της λίπανσης και εγγυημένη παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

● Εξοικονόμηση εργασίας και κόστους, λόγω μειωμένου αριθμού εφαρμογών και ποσότητας λιπάσματος.

Τα «συν» των Ωmega fert σε βασική
και επιφανειακή λίπανση

● Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από τα συστατικά του εδάφους και αύξηση της διαθεσιμότητάς τους για τα σιτηρά.

● Άμεση και μεσοπρόθεσμη παροχή Αζώτου, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των σιτηρών.

● Αυξημένη πρόσληψη και αξιοποίηση του Φωσφόρου και των βασικών κατιόντων (Κ, Mg, Ca) από τα φυτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

● Χηλικοποίηση των Ιχνοστοιχείων (B, Zn) του λιπάσματος, διατηρώντας τα ενεργά για τα φυτά σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

● Δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, για καλύτερη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού.

● Πλουσιότερο αδέλφωμα και καλύτερο γέμισμα των κόκκων από την ολοκληρωμένη θρέψη της καλλιέργειας, με το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων.

● Μείωση της υδατικής καταπόνηση των φυτών, σε συνθήκες χαμηλής εδαφικής υγρασίας.

● Αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων, σε οποιεσδήποτε εδαφικές και κλιματικές συνθήκες.

Τα «συν» των Nutrammon & Nitrocan στην επιφανειακή λίπανση

● Εφοδιάζουν άμεσα την καλλιέργεια με πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο Άζωτο και παρέχουν στην καλλιέργεια την απαιτούμενη ενέργεια για ταχεία ανάπτυξη.

● Η χημική τους σύνθεση βελτιώνει την πρόσληψη άλλων στοιχείων (Κ, Ca, Mg), προωθεί την καρποφορία και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής.

● Έχουν αμελητέα επίδραση στην οξύτητα του εδάφους και μικρότερες απαιτήσεις σε νερό σε σύγκριση με άλλα αζωτούχα λιπάσματα.

● Αυξάνουν τις στρεμματικές αποδόσεις και την περιεκτικότητα του καρπού σε πρωτεΐνη, βελτιώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σκληρού σιταριού.