Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης για τους αμπελώνες της Πελοποννήσου

Βουλγαρία: Κονδύλια της ΚΑΠ για την αναδιάρθρωση αμπελώνων

Έως και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και της μετατροπής των αμπελώνων, περιόδου 2023 – 2024, να υποβάλλουν αίτηση.

Αυτό γνωστοποίησαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας της Πελοποννήσου.

α) Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού.

β) Τη μετεγκατάσταση των αμπελώνων.

γ) Τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο της παρέμβασης.

Οι επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση – μετεγκατάσταση, που επιμερίζεται σε i. εκρίζωση, ii. προετοιμασία εδάφους, iii. Αναφύτευση – μετεγκατάσταση.

β) Φύτευση αμπελώνων, που περιλαμβάνει, i. προετοιμασία εδάφους, ii. φύτευση (βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013).

γ) Επανεμβολιασμό (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων).

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε υποστύλωση και κατασκευή αναβαθμίδων.

Η παρέμβαση αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής και την υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς σκοπούς, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας Αρχής.

Δικαιούχοι της στήριξης της παρέμβασης αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για τα μέτρα που αναφέρονται παραπάνω, είναι αποκλειστικά αμπελοκαλλιεργητές που κατέχουν αμπελώνες ή άδειες αναφύτευσης ή μετεγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013.

Δηλαδή μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. ή/και διαθέτουν άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για όσο χρονικό διάστημα ισχύει.

Πηγή: ertnews.gr