Πρόγραμμα για τις ΑΠΕ από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1,8 εκ. ευρώ

Πρόγραμμα για τις ΑΠΕ από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1,8 εκ. ευρώ

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.365 ευρώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν να πραγματοποιηθούν στην περιοχή «Κιμμέρια Ξάνθης», σε ιδιόκτητη έκταση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε οκτώ κτίρια φοιτητικών εστιών συνολικής δυναμικότητας 592 κλινών και επιφάνειας 11.355,74 m2, ένα εστιατόριο (1.012,36 m2) με ημερήσια δυναμικότητα 398 ατόμων, ένα αμφιθέατρο (1.941,21 m2) με μηνιαία επισκεψιμότητα 550 ατόμων και ένα κτίριο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του (ψύξης/θέρμανσης/ZNX) εξυπηρετεί τα προηγούμενα κτίρια. Η συνολική επιφάνεια των προαναφερομένων κτιρίων είναι 14.819,09 m2.  

Έργα

Η εγκατάσταση  συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην «Κοινότητα» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης περιλαμβάνει:

● Αυτόνομο Φ/Β σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 kWp

●  Σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας

● Υβριδικό σταθμό βιομάζας / ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ συνολικής ισχύος 3,2 MWth

● Αυτόνομο αιολικό σταθμό φόρτισης με μικρή Α/Γ ισχύος 1 kW

● Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας ισχύος 200 kWth και κεντρική κλιματιστική μονάδα για ψύξη, θέρμανση και ΖΝΧ του Εστιατορίου της Κοινότητας

● Μετρητικό εξοπλισμό  για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 από την υλοποίηση του έργου.

Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ που θα υλοποιηθούν στο Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε:

1. Συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας ίση με 2.373,61 MWh/year,

2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2 ίση με 636,41  tn/year

Ο επιστημονικά υπεύθυνος της Πράξης, Αναπληρωτής Πρύτανη Παντελής Μπότσαρης αναφέρθηκε επιγραμματικά στα πλεονεκτήματα των ενεργειακών παρεμβάσεων που έχουν σχεδιάσει:

● Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων όπου θα εγκατασταθούν οι ΑΠΕ τουλάχιστον κατά 50%.

● Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 κατά 23%.

● Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 28%.

Η ολοκλήρωση της Πράξης που ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2015 προσδιορίζεται στις 30 Απριλίου 2017.