Πρόγραμμα IPM Decisions: Πλατφόρμα καλών πρακτικών από όλη την Ευρώπη για τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών

Ανοιχτή η πρόσβαση και για όλους τους Έλληνες αγρότες

-Διαφήμιση-

Χρήστες μιας πανευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα συγκεντρώνει πρακτικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, όπως ζιζάνια και παθογόνα, πρόκειται να γίνουν οι Έλληνες αγρότες. Η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσης με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούν να ωφελήσουν στο σύνολό του τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα να αντιμετωπίσει βασικές προκλήσεις. Εκεί στοχεύει και το ευρωπαϊκό έργο IPM Decisions, για να αυξηθεί ο αντίκτυπος από τη διευρυμένη χρήση και εφαρμογή των συστημάτων λήψης αποφάσεων (DSS), στo πλαίσιo της ολοκληρωμένης διαχείρισης ζιζανίων, εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών (IPM).

Οι συμμετέχοντες στο έργο θα συγκεντρώσουν πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών, με σκοπό να μεταδοθούν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και να εφαρμοστούν με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής. «Μια πανευρωπαϊκή ομάδα γεωργών, συμβούλων και ερευνητών θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει την πλατφόρμα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διάφορων τύπων χρηστών», αναφέρει ο Βασίλης Πρωτονοτάριος, υπεύθυνος Εξωστρέφειας & Δικτύωσης στην εταιρεία NEUROPUBLIC που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο.

Περιορισμοί εφαρμογής των συστημάτων λήψης αποφάσεων

Σήμερα υπάρχουν παραδείγματα συστημάτων λήψης αποφάσεων για την προστασία των καλλιεργειών, τα οποία δοκιμάζονται και εφαρμόζονται, ωστόσο ορισμένες παράμετροι έχουν περιορίσει τον αντίκτυπο των συστημάτων αυτών.

Σύμφωνα με τους φορείς του έργου, μερικές από αυτές είναι η έλλειψη του ποσοτικού προσδιορισμού των οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών από τη χρήση των συστημάτων λήψης αποφάσεων, η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση που περιορίζει τη μακροπρόθεσμη ενημέρωση και την υποστήριξη χρηστών των συστημάτων για την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών, καθώς και η εφαρμογή συστημάτων λήψης αποφάσεων που δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς τον κίνδυνο για την κάλυψη των αναγκών των αγροτών για την προστασία από οικονομικές απώλειες. Σκοπός του έργου είναι να συγκεντρωθεί όλη η κατάλληλη γνώση για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιορισμών.

 

Χρήση της πλατφόρμας

Η πλατφόρμα, λοιπόν, που θα δημιουργηθεί θα «είναι εύκολη στη χρήση και θα είναι διαθέσιμη σε όλη την ΕΕ με δεδομένα, εργαλεία και πόρους προσαρμοσμένα στις επιμέρους περιοχές», εξηγεί ο κ. Πρωτονοτάριος. Η πλατφόρμα θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τεσσάρων κατηγοριών χρηστών:

1. Αγρότες-Σύμβουλοι: Οι αγρότες και οι σύμβουλοι αυτών θα επωφεληθούν από την πλατφόρμα, βρίσκοντας συστήματα λήψης αποφάσεων που έχουν αξιολογηθεί για χρήση στις περιοχές τους. Επίσης, τα αποτελέσματα των δοκιμών και των οικονομικών οφελών από τη χρήση των συστημάτων θα είναι καταγεγραμμένα ώστε να γίνονται ορθές επιλογές.

2. Ερευνητικές και συμβουλευτικές οργανώσεις: Η πρόσβαση ερευνητικών και συμβουλευτικών οργανώσεων στην πλατφόρμα θα επιτρέψει την υιοθέτηση συστημάτων λήψης αποφάσεων που αναπτύχθηκαν σε άλλες χώρες, την εξέταση και σύγκριση αυτών. Θα επωφεληθούν, επίσης, από δεδομένα καιρού, ένα σύνολο δεδομένων παρατηρήσεων παρασίτων και μια βιβλιοθήκη μεθόδων για την αξιολόγηση και τη σύγκριση των οφελών των συστημάτων.

3. Ερευνητές: Οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τα συστήματα αποφάσεων στις περιφερειακές τους συνθήκες και να αξιολογούν γρήγορα την επίδραση των αλλαγών χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη των μεθόδων αξιολόγησης και σύγκρισης των πλεονεκτημάτων που θα υπάρχει στην πλατφόρμα.

4. Υπεύθυνοι δημιουργίας συστημάτων λήψης αποφάσεων: Οι υπεύθυνοι δημιουργίας συστημάτων λήψης αποφάσεων θα επωφεληθούν από τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τους τελικούς χρήστες και να παρουσιάζουν καινοτομίες σχετικά με τη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών.

Κάθε τύπος χρήστη θα έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω ενός προσαρμοσμένου «ταμπλό», ειδικό για τις απαιτήσεις του.

-Διαφήμιση-