Γνωρίζετε εάν έχει προκηρυχθεί το Πρόγραμμα Leader Πελοποννήσου;

-Διαφήμιση-
gaia-sense

Γνωρίζετε εάν έχει προκηρυχθεί το Πρόγραμμα Leader Πελοποννήσου;

Μαρία, Καλαμάτα

Το τοπικό πρόγραμμα Clld/Leader 2014-2020 για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα της Πελοποννήσου έχει ανακοινωθεί. Το πρόγραμμα αφορά δράσεις, όπως:

  • Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοxές.
  • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα.
  • Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών.

Οι ημερομηνίες λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι στις 14-9-2018. Σχετικά με τις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, που αφορά δράσεις όπως τη μικρή μεταποίηση, τις οικοτεχνίες, τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα και τα τουριστικά καταλύματα, η κάθε Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) αναμένεται να προκηρύξει το τοπικό της πρόγραμμα από τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2018. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής θα καθορίζονται με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχουν προκαθοριστεί για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

-Διαφήμιση-