Πρόσκληση ενδιαφέροντος για είσοδο ιδιώτη επενδυτή στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου

Ο ΑΣ ΠΑΡΟΥ, μετά την τροποποίηση και προσαρμογή του καταστατικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4673/2020 και τις αποφάσεις της Γ’ Συνέλευσης στις 11/7/2021, αποφάσισε να επιτρέψει την είσοδο ιδιώτη επενδυτή, με τους παρακάτω όρους:

● Απόκτηση ποσοστού υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων και ψήφων σε ύψος 35% του συνόλου αυτών.

● Το τίμημα της εισόδου του επενδυτή θα πρέπει το ελάχιστο να είναι 1.100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να ισούται με την αξία των υποχρεωτικών ή και των προαιρετικών μερίδων που θα αποκτήσει, οι οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν στα κέρδη και στα πλεονάσματα κάθε χρήσης.

● Υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου (Δράση 4.2.1 ΠΑΑ 2014-2020), ύψους 4.436.494 ευρώ με επιχορήγηση 3.327.371 ευρώ, για εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων του Συνεταιρισμού (Οινοποιείο, Τυροκομείο, Ελαιουργείο), ανάπλαση του χώρου των εγκαταστάσεων, με σκοπό την επισκεψιμότητά του, την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και την παραγωγή νέων.

● Εξασφάλιση με ενέργειες του Ιδιώτη Επενδυτή, πέραν του ανωτέρω ποσού του 1.100.000 ευρώ, που αφορά την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου, δανειακών κεφαλαίων κίνησης για την εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας προς υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού.

Με τη συμφωνία εισόδου και ανάλογα με τους λοιπούς όρους αυτής, ο επενδυτής θα αναλάβει τη δέσμευση να μην αποχωρήσει από τον Συνεταιρισμό για διάστημα κάποιων ετών και θα έχει προνομιακούς όρους συμμετοχής στο management του Συνεταιρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Συνεταιρισμού στα τηλέφωνα 2284022235 και 2284022179, μέχρι τις 26/7/2021.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ● 84400 ΠΑΡΟΣ ● ΤΗΛ.: 22840 22235, 22179, 22182 ● FAX: 22840 22189