Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας: Από τη Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.1

Στα 4.550.000 ευρώ ο προϋπολογισμός

Από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου ξεκινά η περίοδος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του ΠΑΑ 2014-2020, με προθεσμία έως την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου.

Η δράση, με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης να ανέρχεται σε 4.550.000 ευρώ, εφαρμόζεται σε αγροτεμάχια, τα οποία είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου για το έτος 2019 και βρίσκονται εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Διευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιμα για ένταξη αγροτεμάχια της ΕΑΕ έτους 2019 που είναι δηλωμένα ή με μόνιμες καλλιέργειες ή με την περιγραφή φυτικού «Αγωγός ΤΑΠ». Επισημαίνεται, όμως, ότι για να είναι επιλέξιμα προς πληρωμή, τα εν λόγω αγροτεμάχια θα πρέπει στην αίτηση πληρωμής του πρώτου και κάθε επόμενου έτους εφαρμογής να είναι δηλωμένα με επιλέξιμη ομάδα καλλιέργειας για τη δράση. Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και τα ποσά στήριξης παρουσιάζονται ανά ομάδα καλλιέργειας στον σχετικό πίνακα.

Ομάδα καλλιέργειας Μακεδονία – Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος Νησιά Ιονίου Πελοπόννησος Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Νησιά Αιγαίου Κρήτη
Σιτηρά (χειμερινά) 42 34 35 35
Σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή 176 143 143 143

Ειδικές δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και ξεκινούν από την 1η Οκτωβρίου 2019, με πρώτη αίτηση πληρωμής την ΕΑΕ 2020. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να εφαρμόζουν στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης:

Την καλλιέργεια της ενταγμένης γεωργικής έκτασης με επιλέξιμη/επιλέξιμες ομάδα/ες καλλιεργειών. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες ομάδες καλλιεργειών: σιτηρά, σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή. Δεν επιτρέπεται και δεν είναι επιλέξιμη προς πληρωμή η συγκαλλιέργεια με καλλιέργειες που ανήκουν σε διαφορετικές επιλέξιμες ομάδες για τη δράση, καθώς και η συγκαλλιέργεια με μη επιλέξιμες καλλιέργειες.

Τη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας σε ενιαίο/α αγροτεμάχιο/α της εκμετάλλευσης. H εν λόγω δέσμευση πρέπει να εφαρμόζεται κάθε χρόνο στο/α ίδιο/α αγροτεμάχιο/α της εκμετάλλευσης.

Τη μη χρήση λιπασμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κοπριάς, καθώς και φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο τμήμα της ενταγμένης έκτασης, στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή.