Πρόταση νόμου: Πρωτογενής παραγωγή, µεταποίηση και αγροτουρισµός στα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού

Σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, μεταξύ αυτών του αγροδιατροφικού τομέα και του αγροτουρισμού, εστιάζει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Νοεμβρίου 2021.

Στον νέο αναπτυξιακό νόμο ουσιαστικά υπάρχουν 13 καθεστώτα ενισχύσεων με θεματική στόχευση, αντί μίας οριζόντιας διάστασης:

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων.
2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων.
3. Νέο Επιχειρείν.
4. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.
6. Αγροδιατροφή – παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία.
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα.
8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια.
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων.
10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
11. Μεγάλες επενδύσεις.
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.
13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία, β. συνεταιρισμός, γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Χρηματοδοτικό σχήμα

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ελάχιστο ύψος

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ για τις Κοιν.Σ.Επ., καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

Αγροδιατροφή

Με το καθεστώς «Αγροδιατροφή – παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία» ενισχύονται επιχειρηματικές δραστηριότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται στα επενδυτικά σχέδια:

α) Που ανήκουν στον τομέα της αγροδιατροφής.

β) Που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

✱ Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας.

✱ Παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές εντός 30 χλμ. από τα σύνορα.

✱ Νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

γ) Από επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια:

✱ Υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, Επιχειρηματικά Πάρκα εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

✱ Υλοποιούνται σε κτήρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, αφορούν επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, με την επιφύλαξη τυχόν μικρότερου ορίου των κανονισμών για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Για τον καθορισμό του ειδικού πλαισίου καθεστώτος θα απαιτηθεί ΚΥΑ από τα υπουργεία Ανάπτυξης και ΑΑΤ.

Αγροτουρισμός

Στο πλαίσιο του καθεστώτος «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού», ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

α. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, κ.ά.

β. Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.