Ψηφιακό Άλμα: Ολοκληρώθηκε η ένταξη πράξεων στη δράση

Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό Άλμα» με τη δημοσίευση της 6ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται ακόμη έντεκα επιχειρηματικά σχέδια, προϋπολογισμού 1.100.557 ευρώ, κατόπιν εξέτασης των τελευταίων ενστάσεων.

Συνολικά, στο «Ψηφιακό Άλμα» εντάχθηκαν 495 επιχειρηματικά σχέδια, συνολικής δημόσιας δαπάνης 42.026.713 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και η χρηματοδότηση δαπανών, όπως προμήθεια νέων μηχανημάτων ΤΠΕ και λογισμικού, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, ενέργειες ψηφιακού μάρκετινγκ κ.ά. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.