Ψηφιοποίηση, πράσινη ενέργεια και αγροδιατροφή τα κλειδιά για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπαίθρου

Ανακοινώθηκε το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης

Με απώτερο στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης τέθηκε σε εφαρμογή στο τέλος Ιουνίου το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ μέχρι το 2040, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για να διασφαλιστεί ότι οι αγροτικές περιοχές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παραγωγή τροφίμων, στην προσέλκυση νέων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προσδιορίστηκαν τομείς δράσης που σχετίζονται με την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, το περιβάλλον και την ευημερία των κατοίκων.

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν μέσω ενός Αγροτικού Συμφώνου (Rural Pact), το οποίο θα κινητοποιήσει τις δημόσιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να ενεργήσουν σχετικά με τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των κατοίκων της υπαίθρου. Επίσης, τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν μέσω ενός Σχεδίου Αγροτικής Δράσης της ΕΕ, το οποίο δημιουργήθηκε μετά τη συγκέντρωση των απόψεων των αγροτικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων της Ευρώπης.

Τομείς δράσης

Βασισμένο σε τέσσερις θεματικούς τομείς δράσης είναι το Σχέδιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αγροτικές περιοχές. Η δημιουργία ενός καινοτόμου οικοσυστήματος, η ενίσχυση βιώσιμων συγκοινωνιακών συνδέσεων και η ψηφιοποίηση, η αύξηση της περιβαλλοντικής, κλιματικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας και, τέλος, η υποστήριξη της οικονομικής διαφοροποίησης είναι οι τομείς μέσω των οποίων οι αγροτικές περιοχές θα καταστούν βιώσιμες και ανθεκτικές.

✱ Δημιουργία καινοτόμου οικοσυστήματος. Η πρωτοβουλία της δημιουργίας ενός καινοτόμου οικοσυστήματος περιλαμβάνει μία πλατφόρμα, η οποία θα είναι διαθέσιμη στις αγροτικές κοινότητες, στους τοπικούς φορείς, αλλά και στους επικεφαλής αγροτικών έργων με στόχο τη συνεργασία. Η έρευνα και η καινοτομία που θα εφαρμοστεί στις αγροτικές περιοχές μέσω του οικοσυστήματος θα συγκεντρώνει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την πραγματοποίηση καινοτόμων έργων και υπηρεσιών, καθιστώντας τις αγροτικές κοινότητες ένα ελκυστικό μέρος.

✱ Ενίσχυση βιώσιμων συγκοινωνιακών συνδέσεων. Προκειμένου να βελτιωθούν οι υπάρχουσες συγκοινωνιακές συνδέσεις θα πρέπει να βρεθούν βιώσιμες λύσεις μεταφορών χρησιμοποιώντας την ψηφιοποίηση, όπως προβλέπει το Σχέδιο Δράσης.

✱ Αύξηση της περιβαλλοντικής, κλιματικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, οι αγροτικοί δήμοι θα υποστηριχθούν για τη μετάβαση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και της καθοδήγησης για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ.

✱ Υποστήριξη της οικονομικής διαφοροποίησης. Η ανάπτυξη μικρών αλυσίδων εφοδιασμού, η προώθηση του αγροτικού τουρισμού και η χρήση συστημάτων επισήμανσης των τροφίμων θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες, υποστηρίζει το Σχέδιο Δράσης. Για τον λόγο αυτόν, η επιχειρηματικότητα και η κοινωνική οικονομία στις αγροτικές περιοχές θα προωθηθούν για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ευκαιρίες για την καινοτομία, τη δημιουργία νέων θέσεων και την κοινωνική ένταξη.