Ροδακινιά: Ξεκίνησε η 3η πτήση των εντόμων

Ξεκίνησε η 3η πτήση του εντόμου του φυλλοδέτη της ροδακινιάς το χρονικό διάστημα 2-4 Αυγούστου σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων, όπως καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 5-8 Αυγούστου και οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 9-12 Αυγούστου.

Ο ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι από 6 έως 8 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών και από 10 έως 12 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες. Το Περιφερειακό Κέντρο τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως τη συγκομιδή. Επίσης, σε ποικιλίες που πρόκειται να συγκομισθούν άμεσα να προτιμηθούν σκευάσματα του Bacillus thuringiensis. Τονίζεται, επιπλέον, ότι πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Επειδή η προσβολή των καρπών εντοπίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο ψηλότερο τμήμα της κόμης των δέντρων (2 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και άνω), να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού οι κορυφές των δέντρων.

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Ημαθίας (Αλεξάνδρεια, Π. Σκυλίτσι, Νάουσα), της Πιερίας (Αιγίνιο, Κατερίνη, Δίον) και της Πέλλας (Σκύδρα, Ριζάρι, Κλεισοχώρι).

Ανάρσια και καρπόκαψα

Η πτήση των εντόμων της ανάρσιας και της καρπόκαψας εμφανίζεται συνεχής, με αύξηση συλλήψεων το χρονικό διάστημα 29 Ιουλίου-2 Αυγούστου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο. Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 5-9 Αυγούστου και οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 10-14 Αυγούστου. Η επέμβαση για τον φυλλοδέτη καταπολεμά αποτελεσματικά και την ανάρσια και την καρπόκαψα της ροδακινιάς.