Ο ρόλος των αγροτικών φορέων στην προώθηση της καινοτομίας

Τον ρόλο και τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματικοί φορείς αγροτών μπορούν να λειτουργήσουν ως συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στους αγρότες και στις σύγχρονες τεχνολογίες καταγράφει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SmartAgriHub.

Πιο αναλυτικά, οι αγροτικές ενώσεις ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των αγροτών και του περιβάλλοντός τους μπορούν να συνδέσουν τους αγρότες με άλλους συναδέλφους τους, με τους γεωργικούς συμβούλους και την έρευνα, ενώ μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες ως Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας.

Για ένα επιτυχημένο σύστημα καινοτομίας χρειάζονται τα παρακάτω, και οι ενώσεις αγροτών μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά:

1. Ανάπτυξη γνώσης, η οποία γίνεται κυρίως από ερευνητικά ιδρύματα καινοτομίας ή καινοτόμες επιχειρήσεις. Αυτή η λειτουργία είναι πιο αποτελεσματική όταν συνεργάζονται διαφορετικοί τύποι οργανισμών.

2. Η καθοδήγηση της έρευνας οργανώνεται από τους χρηματοδότες της έρευνας: την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις. Εδώ οι ενώσεις αγροτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για να εκπροσωπήσουν τις ανάγκες και τις γνώσεις των αγροτών.

3. Ανταλλαγή γνώσης: ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ανταλλαγής γνώσης είναι από αγρότη σε αγρότη σε ομάδες μελέτης, με συμβούλους ή άλλους εταίρους στα Συστήματα Γνώσης και Καινοτομίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενώσεις αγροτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο μέσω της συμμετοχής τους στα συστήματα αυτά.

Συνοψίζοντας, οι ενώσεις αγροτών μπορούν να συμβάλουν αρκετά στο σύστημα καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, όπως επίσης και στην καθοδήγηση της έρευνας ως εκπρόσωποι των τελικών χρηστών, ενώ μπορούν να φέρουν κοντά αγρότες με γεωργικούς συμβούλους και ερευνητές για την ανταλλαγή γνώσεων.