Η σημασία των δεδομένων στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας

Τα δεδομένα έχουν περιγραφεί ως «το νέο πετρέλαιο» για τον 21ο αιώνα λόγω της δυνατότητάς τους να οδηγούν τις σύγχρονες οικονομίες. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει ολοένα και περισσότερο στον αγροτικό τομέα της Ευρώπης, όπου τα δεδομένα μπορούν να ονομαστούν «νέο έδαφος», λόγω της σημασίας τους για την υποστήριξη της υπάρχουσας ευημερίας και την τόνωση της βιωσιμότητας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD), η αξία των δεδομένων αναγνωρίζεται για τον ρόλο τους στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τη βιώσιμη μετάβαση στο σύστημα τροφίμων, την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και την υποστήριξη των αγροτικών κοινοτήτων. Όλα αυτά τα εξέχοντα θέματα πολιτικής της ΕΕ βασίζονται σε επαρκείς ποσότητες ποιοτικών δεδομένων.

Η αναζήτηση στις βιβλιοθήκες ιστότοπων του ENRD και του EIP-AGRI υπογραμμίζει την κλίμακα των πρωτοβουλιών που βασίζονται σε δεδομένα. Τα έργα αυτά αντικατοπτρίζουν και συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή στρατηγική της ΕΕ για τα δεδομένα, η οποία προωθεί το ρόλο των δεδομένων ως βασικής πηγής για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική πρόοδο.

Η κοινή χρήση δεδομένων αναγνωρίζεται από τη Στρατηγική ως θεμελιώδης για τη βελτιστοποίηση του δυναμικού ανάπτυξής τους.

«Η μοναδικότητα αυτού του μοντέλου έγκειται στο γεγονός ότι αφορά όλους τους αγρότες, καθώς μπορεί να ωφεληθεί κάθε αγρότης, ανεξαρτήτως μεγέθους εκμετάλλευσης, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει ούτε ένα ευρώ σε εξοπλισμό»