Σχεδόν τριπλάσιος o προϋπολογισμός της Συνδεδεμένης για θηλάζουσες αγελάδες και διπλάσιος για τη διατήρηση των Βιολογικών

Με 42,3 εκατ. ευρώ/έτος εντάσσεται στη λίστα των Συνδεδεμένων ο αραβόσιτος
Όλες οι αλλαγές του Πρώτου Πυλώνα σε σχέση με το αρχικό Σχέδιο
Νέες παρεμβάσεις για τα Οικολογικά Σχήματα, ενισχυμένη η Αναδιανεμητική

Με σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων και στα Οικολογικά Συστήματα, αλλά και διαφοροποιήσεις στον προϋπολογισμό της Βασικής και Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναθεωρημένο ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ, προκειμένου να εγκριθεί. Μετά τις παρατηρήσεις της Κομισιόν στο αρχικό Σχέδιο, ακολούθησε μια μακρά διαπραγματευτική περίοδος, προκειμένου το ελληνικό Σχέδιο να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες και στη φιλοσοφία της νέας ΚΑΠ.

Προϋπολογισμός Πρώτου Πυλώνα για την περίοδο 2023-2027 (κοινοτικά χρήματα) σε σχέση με το αρχικό Στρατηγικό Σχέδιο:

✱ Βασική Ενίσχυση: 4.274.574.890 ευρώ (από 4.455,06 εκατ. ευρώ).

✱ Αναδιανεμητική: 885.298.064 ευρώ (από 870,16 εκατ. ευρώ).

✱ Συμπληρωματική Νέων Αγροτών: 140.000.000 ευρώ (αμετάβλητο).

✱ Οικολογικά Σχήματα: 2.175.410.400 ευρώ (αμετάβλητο).

✱ Συνδεδεμένες Ενισχύσεις: 1.226.352.845 (από 1.061,00 εκατ. ευρώ).

✱ Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος: 919,98 εκατ. ευρώ.

✱ Τομεακά Προγράμματα: 220.228.225 ευρώ (από 249.468.225 ευρώ).

Βασική Ενίσχυση

Για την περίοδο 2023 – 2027, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη προτείνεται να ανέλθει σε 4.274.574.890 ευρώ (από 4.455,06 εκατ. ευρώ στο αρχικό Σχέδιο). Για κάθε έτος από το 2023 μέχρι το 2026, το ποσό αυτό θα ανέλθει σε 829.567.104 ευρώ, ενώ για το 2027 σε 956.306.474 ευρώ.

Πλέον, προτείνεται η κατανομή της Βασικής Ενίσχυσης ανά αγρονομική περιφέρεια ως εξής:

1. Αγρονομική περιφέρεια αροτραίων καλλιεργειών

✱ Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 45,6%.

✱ Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€/έτος): 378.282.599 ευρώ.

✱ Δικαιώματα (επιλέξιμες εκτάσεις σε εκτάρια): 1.763.360.

✱ Ενιαία περιφερειακή αξία δικαιώματος: 215 ευρώ ανά εκτάριο.

2. Αγρονομική περιφέρεια μόνιμων καλλιεργειών

✱ Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 27,5%.

✱ Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€/έτος): 228.130.954 ευρώ.

✱ Δικαιώματα (επιλέξιμες εκτάσεις σε εκτάρια): 843.413.

✱ Ενιαία περιφερειακή αξία δικαιώματος: 270 ευρώ ανά εκτάριο.

3. Αγρονομική περιφέρεια βοσκότοπων

✱ Ποσοστιαία κατανομή ανά αγρονομική περιφέρεια: 26,9%.

✱ Διαθέσιμο ποσό βασικής στήριξης (€/έτος): 223.153.551 ευρώ.

✱ Δικαιώματα (επιλέξιμες εκτάσεις σε εκτάρια): 1.269.587.

✱ Ενιαία περιφερειακή αξία δικαιώματος: 176 ευρώ ανά εκτάριο.

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Για την περίοδο 2023-2027, το συνολικό διαθέσιμο ποσό για την Αναδιανεμητική Ενίσχυση ανέρχεται σε 885.297.896 ευρώ (από 870,6 εκατ. ευρώ στο αρχικό Σχέδιο). Έτσι, το συνολικό ποσό κατανέμεται ως εξής: 174.032.724 ευρώ για κάθε έτος από το 2023 έως το 2026 και 189.167.000 ευρώ για το 2027. Το διαθέσιμο ετήσιο ποσό θα κατανεμηθεί στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες με βάση τα ποσοστά τους (δηλαδή 45,6%, 27,5% και 26,9%).

Ο μέσος όρος της αναδιανεμητικής στήριξης ανά εκτάριο υπολογίστηκε σε 138 ευρώ στην αγρονομική περιφέρεια των αρόσιμων καλλιεργειών, σε 116 ευρώ στην αγρονομική περιφέρεια των μόνιμων καλλιεργειών και σε 177 ευρώ στην αγρονομική περιφέρεια των βοσκότοπων.

Eco-schemes – Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων

Στα Οικολογικά Σχήματα έχουν προστεθεί δύο επιπλέον παρεμβάσεις, με το σύνολο των προγραμμάτων στο αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο να ανέρχεται πλέον σε δέκα (από οκτώ στο αρχικό Σχέδιο), ενώ έχει διαφοροποιηθεί τόσο ο προϋπολογισμός όσο και η φιλοσοφία των υπόλοιπων παρεμβάσεων.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των παρεμβάσεων παραμένει αμετάβλητος.

✱ Μία νέα παρέμβαση είναι η «Προστασία τοπίων και γεωργικών συστημάτων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας». Με την παρέμβαση αυτή, ύψους 15.766.885 ευρώ για την περίοδο 2023-2027, ενισχύεται η διατήρηση των γεωργικών συστημάτων που συνίστανται στις χρήσεις της γεωργικής γης και σε παραδοσιακές πρακτικές καλλιέργειας που συνετέλεσαν και συντελούν στη βελτίωση του τοπίου. Πρώτη εφαρμογή της παρέμβασης θα είναι στους ελαιώνες και στους αμπελώνες των νησιών του Ιονίου, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την υψηλή τους αξία για τη φύση. Η ενίσχυση εκτιμάται στα 100 ευρώ/εκτάριο, εκτός από τις εκτάσεις που καταλαμβάνονται από μνημειακούς ελαιώνες, όπου προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ/εκτάριο.

✱ Η παρέμβαση «Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας» αντικαθιστά την «Εφαρμογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις δενδρώδεις». Στο προτεινόμενο ecoscheme, ύψους 179.455.112 ευρώ για την περίοδο 2023-2027, οι παραγωγοί ενισχύονται α) για να προετοιμάσουν το αγροτεμάχιο και β) να σπείρουν τα επιθυμητά είδη φυτοκάλυψης και όχι απλώς να παραμείνουν αδρανείς.

✱ Το διαθέσιμο ποσό για την παρέμβαση «Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη γεωργία» ανέρχεται σε 94.690.040 ευρώ. Η δέσμευση συνίσταται στη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων στις αρόσιμες και των κλαδεμάτων στις μόνιμες καλλιέργειες. Η ενίσχυση αφορά την πληρωμή στον παραγωγό των παρακάτω υπηρεσιών/προμηθειών:

– Συγκέντρωση και απόσυρση των υπολειμμάτων καλλιεργειών και των κλαδεμάτων.

– Προμήθεια κομπόστ εγγυημένης περιεκτικότητας σε θρεπτικά και απαλλαγμένου μολυσμάτων.

– Διασπορά του κομπόστ στις καλλιέργειες.

✱ Μεγάλη μείωση καταγράφεται για την παρέμβαση «Επέκταση της εφαρμογής περιοχών οικολογικής εστίασης», με τον προϋπολογισμό να «πέφτει» στα 21.403.729 ευρώ από 644.180.000 ευρώ που ήταν αρχικά για όλη την περίοδο. Πλέον, για την παρέμβαση υπολογίζεται η απώλεια εισοδήματος από την παύση καλλιέργειας στο 10% και η πρόσθετη επιβάρυνση που επιφέρει η σπορά φυτών ξενιστών ωφελίμων και επικονιαστών, και όχι η απώλεια εισοδήματος από την παύση καλλιέργειας στο 5% και 10% και όπου είναι αναγκαίο το κόστος σποράς των ψυχανθών.

✱ Ο προϋπολογισμός για το Οικολογικό Σύστημα «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών», που περιλαμβάνει τρεις δράσεις, ανέρχεται πλέον σε 215.309.014 ευρώ για την περίοδο 2023-2027 (από 268.200.000 ευρώ στο αρχικό Σχέδιο).

✱ Η παρέμβαση «Βελτίωση αγροδασικών οικοσυστημάτων, πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου» έχει συνολικό προϋπολογισμό 66.564.568 ευρώ. Στο αρχικό Σχέδιο, η σχετική παρέμβαση είχε προϋπολογισμό 284.375.000 ευρώ.

✱ Η παρέμβαση «Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρμογή φιλικών για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης, με τη χρήση ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων» έχει αυξημένο προϋπολογισμό σε σχέση με την αρχική σχετική παρέμβαση. Το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται συνολικά σε 252.252.876 ευρώ (από 106.500.000 ευρώ στο αρχικό Σχέδιο).

✱ Αυξημένος κατά 4 εκατ. ευρώ περίπου είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων» (που αντικαθιστά την Περιβαλλοντική διαχείριση-βελτίωση μόνιμων βοσκότοπων). Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός για την περίοδο ανέρχεται σε 108.383.811 ευρώ (από 104.993.650 ευρώ).

✱ Μειωμένος είναι ο προϋπολογισμός για την παρέμβαση «Διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις με αναβαθμίδες», που ανέρχεται πλέον σε 22.500.000 ευρώ (από 56.250.000 ευρώ).

✱ Διπλάσιος είναι ο προϋπολογισμός για την παρέμβαση «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας». Το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται πλέον σε 1.199.084.365 ευρώ (από 605.910.400 ευρώ στο αρχικό Σχέδιο).

Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών

Η συμπληρωματική ενίσχυση στους νέους γεωργούς θα χορηγηθεί όχι μόνο για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης, αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν. Το διαθέσιμο ποσό δεν έχει καμία μεταβολή και ανέρχεται σε 28.000.000 ευρώ κατ’ έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023–2027 (σύνολο 140 εκατ. ευρώ). Το ποσό της ενίσχυσης ανά εκτάριο/κατ’ αποκοπή ενίσχυσης είναι 70 ευρώ/εκτάριο και ο μέγιστος αριθμός εκταρίων τα 25.

Τομεακά προγράμματα

Στα τομεακά προγράμματα καταγράφεται μείωση στον προϋπολογισμό των εξής τομέων:

✱ Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά: 47.514.000 ευρώ (από 53.330.000 ευρώ).

✱ Οίνος: 92.120.000 ευρώ (από 115.150.000 ευρώ).

✱ Μελισσοκομία: 30.594.225 ευρώ (από 30.988.225 ευρώ).

Ο προϋπολογισμός για το τομεακό πρόγραμμα των οπωροκηπευτικών παραμένει στα 50.000.000 ευρώ.

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Το καθεστώς των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλάζει σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο, καθώς καταργούνται τομείς που ίσχυαν έως σήμερα, όπως για παράδειγμα το σπαράγγι, τα ζαχαρότευτλα κ.ά., ενώ προστίθεται η Συνδεδεμένη Αραβοσίτου, με ιδιαίτερα υψηλό προϋπολογισμό.

Στη ζωική παραγωγή, αυξημένος είναι ο προϋπολογισμός για τις θηλάζουσες αγελάδες.

Ειδικότερα, στο αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο προτείνονται οι ακόλουθες ενισχύσεις:

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση σκληρού σιταριού – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 10 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 80 εκατ. ευρώ.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση μαλακού σιταριού – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 10 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 29.120.000 ευρώ.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση κριθαριού – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 10 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 41.600.000 ευρώ.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση αραβοσίτου – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 55 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 211.750.000 ευρώ (Δεν προβλεπόταν στο αρχικό Στρατηγικό Σχέδιο).

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση ρυζιού – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 30 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 39.690.000 ευρώ.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση σπόρων προς σπορά – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 47 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 22.325.000 ευρώ (από 20.520.000 ευρώ).

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση βιομηχανικής ντομάτας – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 51,2 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 11.169.280 ευρώ.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση για πορτοκάλια χυμοποίησης – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 40,7 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 17.867.300 ευρώ.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 28,5 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 41.845.125 ευρώ.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση Κορινθιακής σταφίδας – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 34,8 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 17.593.140 ευρώ.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση μήλων («Μήλα Ζαγοράς Πηλίου ΠΟΠ», «Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως ΠΟΠ», «Μήλο Καστοριάς ΠΓΕ» και «Φιρίκι Πηλίου ΠΟΠ») – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 47,2 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 2.714.000 ευρώ (από 20.496.600 ευρώ στο αρχικό Σχέδιο).

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 19,2 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 71.984.640 ευρώ.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 8,3 ευρώ/στρέμμα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 80.898.025 ευρώ.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση πρόβειου και αίγειου κρέατος – Προτεινόμενη τιμή: 12 ευρώ/προβατίνα ή αίγα. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 324.312.360 ευρώ.

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση βόειου κρέατος – Μέτρο Α: Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τις θηλάζουσες αγελάδες – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 108 ευρώ/θηλυκό ζώο. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 113.400.000 ευρώ (από 42.000.000 ευρώ στο αρχικό Σχέδιο).

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση βόειου κρέατος – Μέτρο Β: Συνδεδεμένη Ενίσχυση για σφάγιο ηλικίας 11-12 μηνών – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 200 ευρώ/κεφαλή. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 8.853.000 ευρώ (από 12.600.000 στο αρχικό Σχέδιο).

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση βόειου κρέατος – Μέτρο Γ: Συνδεδεμένη Ενίσχυση για σφάγιο ηλικίας μεγαλύτερης των 14 μηνών και έως 24 μηνών – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 250 ευρώ/κεφαλή. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 109.625.000 ευρώ (από 176.000.000 ευρώ στο αρχικό Σχέδιο).

✱ Συνδεδεμένη Ενίσχυση στον τομέα της σηροτροφίας – Προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης: 245 ευρώ ανά κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου. Συνολικός προϋπολογισμός (2023-2027): 1.605.975 ευρώ.